กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560

brochure ActivityCenter60

 ประกาศผลการตัดสินประกวดกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2560

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา>>Click

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา>>Click

ผลการประกวดวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ >> Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขากายภาพ>>Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาชีวภาพ >>Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ>> Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ>> Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>> Click

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา>> Click

 

**************************************************************** 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2560

New icons 05รายชื่อผู้เข้าการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

New icons 05รายชื่อผู้เข้าการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

New icons 05กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ >>Click
    การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา >>Click
   การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา >>Click
    การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น >>Click
   การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>Click


  การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขากายภาพ  >>Click
   การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาชีวภาพ >>Click
   การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click
   แบบตอบรับการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ต้น >>Click
   กำหนดการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ต้น >>Click

 

  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ >>Click
  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ >>Click
  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click
  แบบตอบรับการประกวดโครงงาน ระดับ ม.ปลาย >>Click
  กำหนดการการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย >>Click

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับประถมศึกษา>>Click
  แบบตอบรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับประถมศึกษา >>Click
  กำหนดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา >>Click

****************************************************************

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน 
1 .การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ >>Click
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ >>Click
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ >>Click
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย >>Click
5. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ >>Click
6. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ >>Click

****************************************************************

โอกาส สำหรับคนเก่งมาถึงแล้ว
อพวช.ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่ http://www.scisoc.or.th/sciweek

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

Read 17692 times Last modified on วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2560 16:21