นิทรรศการถาวร

 

 ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีการจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการที่เน้นการสื่อความหมายระหว่างผู้เข้าชมและนิทรรศการโดยให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการในรูปแบบที่สามารถค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งชิ้นงานวิทยาศาสตร์ สื่อผสมแผ่นภาพ ประกอบคำอธิบาย และวัตถุตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ นี้สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื้อหา และเรื่องราวของนิทรรศการที่จัดแสดงในแต่ละชั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าชม
 
 
โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 ชั้น  ดังนี้
 
         ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า
         ชั้นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ดินแดนวิทยาศาสตร์
         ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
         ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
         ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
         ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
 

ชั้น 1 เป็นส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม

         พบกับประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบบจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่แสดงหัวข้อของนิทรรศการแต่ละชั้น พร้อมทั้งแผ่นป้ายแนะนำการเข้าชม นิทรรศการไฟฟ้า พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว และยังเป็นที่ตั้งของห้อง Science Theatre สำหรับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฐมพยาบาล  โรงภาพยนตร์แบบโดม (ท้องฟ้าจำลอง)  ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

IMG 6715

IMG 6716

 

ชั้น 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (History of Science)


      นำเสนอประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อสันนิษฐานการกำเนิดมนุษย์บนโลกใบนี้ และความก้าวหน้าพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบกับวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์และนักคิดของโลกในแต่ละยุคสมัย รวมถึงพลังของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในอุโมงค์ยักษ์ตระการตา 

 

  IMG 6674

IMG 6661

ดินแดนวิทยาศาสตร์ (Science Land)

    ร่วมสร้างประสบการณ์และเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก Fun Science นิทรรศการสำหรับเยาวชนตัวน้อย วัย 3 -10 ปี บนเนื้อที่กว่า 300 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยชิ้นงานสื่อสัมผัส สีสันสดใส ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้ อยากสัมผัส อยากทดลอง และเปรียบเทียบ

 

IMG 4725

 

ชั้น 3 วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและพลังงาน (Basic Science and Energy)


    นิทรรศการชั้น 3 จัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานในด้าน ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ด้วยชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเรื่อง แรง การเคลื่อนที่ ความเสียดทาน แม่เหล็ก ไฟฟ้า และความร้อน และสื่อนิทรรศการที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าชม

 

IMG 4643

IMG 6185

 

ชั้น 4  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย (Science and Technology in Thailand)


    นิทรรศการชั้น 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย จัดแสดงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง ธรณีวิทยา เทคโนโลยีดาวเทียม นิทรรศการวิถีเกษตรแห่งความสุข

IMG 0566

IMG 0584

IMG 7042

 

ชั้น 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (Science and Technology in Daily Life)


    นิทรรศการในชั้นนี้จัดแสดงเรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและการดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ ประวัติและพัฒนาการด้านคมนาคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นำเสนอในรูปแบบของแบบจำลอง แผ่นภาพประกอบคำอธิบาย คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสหน้าจอ และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

IMG 0364

IMG 9757

IMG 0429

 

ชั้น 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย  (Traditional Technology)


    นิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยจัดแสดง ชั้น 6 นำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่พัฒนาและสืบทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยที่ผสานธรรมชาติให้เข้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืน โดยนำเสนอ ชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ชมเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่หลากหลาย

 

IMG 0120

IMG 0109

IMG 0286

Read 7768 times Last modified on วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 14:19