nsm045

ปทุมธานี/อพวช. จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 MG 9876

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย ตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน้ำ: Water at the Heart of Science” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2556

 

 

 MG 8690

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์"  เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และสร้างกระบวนการคิดในแบบวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา   ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

            IMG 9891

                  ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. นำผลงานวิจัยจัดแสดงผ่านนิทรรศการ เรื่อง มดชนิดใหม่ของโลกทีได้รับการตั้งชื่อ โดยนักวิชาการ อพวช. ไปร่วมจัดแสดงในการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 MG 6782

 

ปทุมธานี - อพวช. ได้จัดกิจกรรมค่าย "พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"  เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชน ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

หน้าที่ 9 จาก 21