กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สนุกกับ Illusion

เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น และการเกิดภาพลวงตาต่าง ๆ ได้ในกิจกรรม สนุกกับ Illusion”  ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 

ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน ตุลาคม 2555

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810

 

 

 

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ตุ๊กตาล้มลุก

พบกับกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง ตุ๊กตาล้มลุก กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง

 

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน ตุลาคม 2555

เวลา 09.30 - 16.00 น.

Science Land พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

** สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1810

 

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ เรื่อง กระทงเวเฟอร์

ร่วมสืบสานประเพณีการลอยกระทงของคนไทยที่มีมาช้านาน และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม กระทงเวเฟอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายง่ายนอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นอาหารของปลาได้อีกด้วย

ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 -วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

เวลา 09.30 - 16.00 น.

 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1872

 

 

 กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally)

Science Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบของ Rally ประกอบการชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ชั้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ฝึกการเป็นคนช่างสังเกต มีการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากกิจกรรมกลุ่ม ในบรรยากาศการเรียนรู้คู่ความบันเทิง

วิธีการ

          สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ตลอดจนการร่วมเล่นเกมหรือเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในพาสปอร์ต โดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 6 ชั้น ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.    ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มครอบครัว (Walk In)

2.    โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหมู่คณะ (Group จอง)

 

 

สถานที่จัดกิจกรรม

          ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

โปรแกรมการจัดกิจกรรม

 

ประเภท

วัน

เวลา

ค่าบริการ

1. Walk In

ทุกวันอาทิตย์

 

วันละ 2 รอบ

(เช้า/ บ่าย)

50 บาท/ ทีม

(สมาชิกไม่เกิน 5 คน)

 

หมายเหตุ :

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์ พร้อมแจ้งรอบการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตร Science Walk Rally ชั้น 1

 

2. Group จอง

อังคาร - อาทิตย์

 

วันละ 2 รอบ

(เช้า/ บ่าย)

เหมาจ่าย 1,000 บาท

(กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า 100 คน)

10 บาท/ คน

(กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป)

 

หมายเหตุ :

1. โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ กรุณาจองล่วงหน้า โดยแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมระบุรอบและจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า

2. ติดต่อสอบถามและจองล่วงหน้าที่สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

   โทร 0 2577 9999 ต่อ 1829

   โทรสาร 0 2577 9911

 

 

 

 กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไร โดยผ่านกิจกรรมปั้นดินไทย ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาและประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาของไทย รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แอบแฝงในเครื่องปั้นดินเผา และเด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินกับการปั้นดินไทยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมนำกลับบ้านเพื่อเป็นของประดับหรือตกแต่งบ้านจากการประดิษฐ์ขึ้นของตัวเองอีกด้วย

 

เวลา 09.30 - 16.00 น.

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

**สนใจติดต่อ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1872

 

หน้าที่ 14 จาก 20