รางวัลชนะเลิศทีม SSP1 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศทีม SSP1 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โชคฟิล์มอยากเป็นนักข่าว จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย

รางวัลรองอันดับ 2  ทีม BPK # 2 จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลรางวัลนักข่าววิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี 2555 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม SSP1 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ส่วนรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โชคฟิล์มอยากเป็นนักข่าว จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย และ รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ทีม BPK # 2 จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รางวัลชมเชย 5 ทีม ได้แก่

1. ทีมพิมพ์ประดิษฐ์ จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

2. ทีม Sunshine Science News จากโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย

3. ทีม SAVE WORLD FOR MY LIFE จากโรงเรียนดาริสสลามวิทยา

4. ทีม H.Y. Science News 1 จากโรงเรียนห้วยยางศึกษา

5. ทีมนักข่าวตัวน้อย จากโรงเรียนราชินีบูรณะ

          ปทุมธานี/18 ตุลาคม 2555 –นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการ อพวช. เปิดกิจกรรม “ค่ายนักข่าววิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2555” (Young Thai Science Journalist 2012 ) อย่างเป็นทางการ ในหัวข้อ “วิกฤตโลกและแนวทางป้องกัน” (Global Mega Crisis) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และสร้างผลงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผลงานผ่านการคัดเลือกกว่า 40 ทีม จากทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2555 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MG 3849

        อพวช.  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์"(Science Show Development) เพื่อพัฒนาวิธีการสื่อสารและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทำให้เด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

         

         MG 7440

        ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการพิพิธภัณฑ์” (Museum Management) ประจำปี 2555 ซึ่ง อพวช. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างรอบด้าน พร้อมหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารงานซึ่งกันและกัน ระหว่างนักพิพิธภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคตให้มีบทบาทที่เด่นชัด และเป็นที่ยอบรับในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 MG 0359

          ปทุมธานี/18 กันยายน 2555 –นายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับเปิดการอบรม พร้อมบรรยายทฤษฎีการรับรู้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์สำหรับมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -24 กันยายน 2555 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

หน้าที่ 16 จาก 20