นิทรรศการ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 นิทรรศการ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน       วโรกาสในหลวงมีพระชนมายุครบ  81  พรรษา ในปี  2551  โดยในนิทรรศการมีการจัดแสดงเนื้อหาของหลัก       การทรงงานของในหลวงรวมถึงชิ้นงานที่จำลองมาจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ทั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา การ       ปลูกหญ้าแฝก…
นิทรรศการภูมิปัญญาไทย                นิทรรศการภูมิปัญญาไทยจัดแสดงภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน –        มิถุนายน 2551 โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ  ของไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ทั้งเครื่องปั้นดินเผา        เครื่องมือและ กลไกสิ่งทอ และ เครื่องนุ่งห่ม การบันทึกและการจารึก สถาปัตยกรรมการแพทย์แผนไทย         และโลหกรรม  
นิทรรศการไดโนเสาร์  เอ๊กซ์โป  ที.เร็กซ์ ที่ชื่อ “ซู”  และไดโนเสาร์ไทย                นิทรรศการไดโนเสาร์  เอ๊กซ์โป  ที.เร็กซ์ ที่ชื่อ “ซู”  และไดโนเสาร์ไทย จัดแสดงภายในพื้นที่       พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม…
นิทรรศการภาพถ่ายโลกรัตติกาล (The World at night)                นิทรรศการภาพถ่ายโลกรัตติกาล (The World at night)  จัดแสดงภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์       ระหว่างวันที่ 12-24 มิถุนายน 2552     เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและ       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้นำนิทรรศการจากโครงการ …
นิทรรศการ รักษ์น้ำ  นำพาพลังงาน                 นิทรรศการรักษ์น้ำนำพาพลังงาน  ประกอบด้วยวิธีการประหยัดน้ำในแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งการ       รดน้ำต้นไม้ การอาบน้ำ การแปรงฟัน และการใช้ประโยชน์ของพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งพลังงานใต้       พิภพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ และน้ำมันก๊าซไบโอดีเซล  
หน้าที่ 1 จาก 2