เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อในสัตว์บางชนิดแสดงออกในการเลี้ยงดูลูก เช่น คางคกหมอตำแย   นกกก     นกเพนกวินจักรพรรดิ  ปลากัดหัวโม่ง  ม้าน้ำ ฯลฯ เป็นนิทรรศการจัดเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม จัดแสดง : 5 ธันวาคม 2553  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    
นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ความหลากหลายทางชีวภาพ                ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเรื่องความสมดุลทางธรรมชาติ และได้รู้ถึงองค์ประกอบทั้ง ๓  ระดับ ประกอบด้วย  ๑. ความหลากหลายของระบบนิเวศ                     ๒.ความหลากหลายทางพันธุกรรม                       ๓. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์…
 ความหลากหลายของไผ่ในประเทศไทย                              เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ในเมืองไทย ประโยชน์ที่ได้รับจากต้นไผ่นานาชนิด องค์ประกอบแต่ละส่วนของต้นไผ่ รวมถึงถิ่นกำเนิดของต้นไผ่  
       เป็นนิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับเมล็ดไม้ที่มีโครงสร้างเมล็ดแบบมีปีก หน้าที่ของเมล็ด การกระจายพันธ์ของเมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบบต่าง ๆ เช่น เมล็ดแบบเครื่องร่อน เมล็ดแบบร่มชูชีพ เมล็ดแบบปีก พร้อมตัวอย่างเมล็ดไม้ที่มีในประเทศไทย     จัดแสดง : วันที่ 14-15  มิถุนายน…
จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู่ความเข้าใจทางด้านความหลากหลาย  ชีวิตความเป็นอยู่  แหล่งอยู่อาศัย  และพฤติกรรมต่างๆ ของแมลงในประเทศไทย  รวมถึงเข้าใจความสำคัญของแมลงที่มีต่อระบบนิเวศธรรมชาติ  และต่อมนุษย์โดยตรง (พื้นที่ 80 ตรม.) จัดแสดง : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 มิถุนายน 2549             :  วันที่ 10 …
หน้าที่ 1 จาก 2