เรียบเรียงโดย ดร.สุเมธ อาวสกุลสุทธิ โรโบเทสเปียน คือชื่อหุ่นยนต์ประเภทฮิวมานอยด์ จากบริษัท เอ็นจิเนียอาร์ต ประเทศอังกฤษ ถูกนำมาจัดแสดงถาวรเป็นครั้งแรกและตัวแรกในประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  หุ่นยนต์โรโบเทสเปียนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 33…
สดุดีพระปรีชา เจ้าฟ้าสิรินธร เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ.2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สดุดีพระปรีชา เจ้าฟ้าสิรินธร ภายในนิทรรศการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระเยาว์…
พระจอมเกล้า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่สิ่งเกินจริงแต่อย่างใด เพราะพระองค์ทรงใช้หลักเหตุและผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรงใช้การสังเกต หลักเหตุผลเป็นตรรกะ เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เป็นการนำพาสยามประเทศสู่ยุคเริ่มต้นของอารยะ และก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ…
เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทยแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคก่อน สอดแทรกไปด้วยความสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสังเกตธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว ความสนุกสนานเหล่านี้ถูกถ่ายทอดเป็นของเล่นไทยที่นอกจากจะสนุกสนาน เล่นง่าย ยังแทรกไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างไม่น่าเชื่อ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับของเล่นไทยในนิทรรศการ เล่น เรียน รู้ ของเล่นไทย ร่วมเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในของเล่นไทย เช่น ของเล่นที่เกี่ยวข้องกับความเฉื่อย การเกิดเสียง…
เกือบ 200 ปีมาแล้วที่จักรยานคันแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในโลกด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนเกิดเป็นจักรยานมากมายหลายชนิด ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และธนาคารไทยพาณิชย์ เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของจักรยานจึงได้พัฒนาและจัดแสดงชุด “รู้แล้วปั่น” เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับจักรยานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของการประดิษฐ์จักรยานในสมัยแรกของโลก การนำจักรยานเข้ามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก ประเภทของจักรยานที่ผู้รักการขี่จักรยานและนักขี่หน้าใหม่ควรเลือกใช้  การขี่จักรยานช่วยส่งเสริมสุขภาพ สถิติการใช้จักรยานโลก และวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่กับการขี่จักรยาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง…
หน้าที่ 2 จาก 4