องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ขอเชิญ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดค้างคาวประเทศไทย” (Taxonomy and Identification of Bats in Thailand) ระหว่างวันที่ 8- 10 เมษายน 2557…
หน้าที่ 7 จาก 7