พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum - ITM) ภายใต้การดูแลของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “เปิดบ้านสารสนเทศ” (Open House ITM) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสังคม พร้อมเพิ่มเติมทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยรวบรวมนิทรรศการ…
ขออภัย ทางผู้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี 2560 หลักสูตร Tablet ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากมีโครงการดีดีแบบนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหน้า ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
เยี่ยมชม อพวช.  – เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นางอรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนที่ 3 ซ้ายมือ)  ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)…