กิจกรรมแสดงสาธิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แบบจำลอง DNA เรียนรู้กับสารพันธุกรรมที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตบนโลก ได้ในกิจกรรม “แบบจำลอง DNA” ณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2558  เวลา 09.30 -…
 กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เรื่อง ปั้นดินไทย เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการ และวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาของไทยในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไร โดยผ่านกิจกรรมปั้นดินไทย ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาและประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาของไทย รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แอบแฝงในเครื่องปั้นดินเผา และเด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินกับการปั้นดินไทยในรูปแบบต่าง ๆ…
 กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally) Science Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบของ Rally ประกอบการชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ชั้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ฝึกการเป็นคนช่างสังเกต มีการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากกิจกรรมกลุ่ม ในบรรยากาศการเรียนรู้คู่ความบันเทิง วิธีการ          …
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ เรื่อง กระทงเวเฟอร์ ร่วมสืบสานประเพณีการลอยกระทงของคนไทยที่มีมาช้านาน และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม “กระทงเวเฟอร์” ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายง่ายนอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นอาหารของปลาได้อีกด้วย ณ ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.   วันพฤหัสบดีที่ 22 -วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน…
  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ตุ๊กตาล้มลุก พบกับกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science for Kids) เรื่อง ตุ๊กตาล้มลุก กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง   ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555 เวลา…
หน้าที่ 3 จาก 4