ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่ายได้พยายามหาวิธีลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด รวมถึงการหาวิธีรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จึงร่วมกับ Solar Radiation Management Governance Initiative (SRMGI) และ Stockholm Environment Institute (SEI) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “Science…
กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ชวนคิด...วิทย์ชวนคุย ตอน วาเลไทนท์นี้... มาดูแลหัวใจกันเถอะ ขอเชิญคู่รัก ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน แฟน คนในครอบครัว มาเรียนรู้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ร่วมพบปะพูดคุยกับ ... นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์…
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์" กับโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาตนเองด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้รับประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนางานเขียน การวางแนวเรื่อง ประเด็นวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีที่น่าสนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ดังนี้✓ กำหนดจัดอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 เวลา…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ชุด Davinci, The Exhibition (อัจฉริยะพลิกโลก) ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอถึงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และความอัจฉริยะของ ลีโอนาโด ดาร์วินชี ในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้อย่างมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันแทบทั้งสิ้น อพวช. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจจากทั่วประเทศไทย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ STEM…
  อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (Science: made it simple) ระหว่างวันที่ 14- 16 มีนาคม 2559  ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง…
หน้าที่ 1 จาก 3