อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (Science: made it simple) ระหว่างวันที่ 14- 16 มีนาคม 2559  ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง…
อพวช. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง การเสวนา ในโครงการ "ชวนคิด...วิทย์ชวนคุย" ในหัวข้อ "social เปลี่ยนชีวิต เรื่องจริงหรือหลอกลวง" โดยเชิญ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์ด้านวัยรุ่น หัวหน้าคลินิกวัยรุ่น ที่ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา  และคุณ 6 สิงหา นักเขียนอิสระ ผู้ให้แรงบันดาลใจ และเป็นที่ปรึกษาปัญหาความรักแก่วัยรุ่น ซึ่งถ่ายทอดผ่านสังคมออนไลน์…
  อพวช. เชิญผู้เชี่ยวชาญเกาหลีจัดการอบรม ที่เชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานวิจัยและสำรวจความคิดเห็นประชาชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์” (Public Opinion Survey and Research for Science Communication) โดยเชิญผู้เชียวชาญจากเกาหลีศาสตราจารย์ ซัง คุม…
  อพวช.รุก จัดอบรมครูวิทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่อพวช.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอนด้วยวิธีคิดนอกกรอบ โดยเปิดนำร่องให้กับครู – อาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝึกเด็กเป็นนักคิดด้วยการเรียนวิทย์แบบ Enquiry เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์และปลูกฝังวิญญาณวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และให้กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ…
หน้าที่ 3 จาก 4