อพวช. เชิญผู้เชี่ยวชาญเกาหลีจัดการอบรม ที่เชียงใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานวิจัยและสำรวจความคิดเห็นประชาชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์” (Public Opinion Survey and Research for Science Communication) โดยเชิญผู้เชียวชาญจากเกาหลีศาสตราจารย์ ซัง คุม…
  อพวช.รุก จัดอบรมครูวิทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่อพวช.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอนด้วยวิธีคิดนอกกรอบ โดยเปิดนำร่องให้กับครู – อาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น…
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝึกเด็กเป็นนักคิดด้วยการเรียนวิทย์แบบ Enquiry เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์และปลูกฝังวิญญาณวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และให้กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science Show Development)”เพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญคุณครูและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา ตอน การสตัฟฟ์นกและสัตว์ปีก”เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการบริหารการจัดการตัวอย่าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาชีววิทยาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2554 ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ…
หน้าที่ 3 จาก 3