องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science Show Development)”เพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญคุณครูและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา ตอน การสตัฟฟ์นกและสัตว์ปีก”เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการบริหารการจัดการตัวอย่าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาชีววิทยาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2554 ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ…
หน้าที่ 4 จาก 4