การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Space Education for Educators” (การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ)17 – 18 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี      อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ หรือ Space…
ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่ายได้พยายามหาวิธีลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด รวมถึงการหาวิธีรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จึงร่วมกับ Solar Radiation Management Governance Initiative (SRMGI) และ Stockholm Environment Institute (SEI) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “Science…
กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ชวนคิด...วิทย์ชวนคุย ตอน วาเลไทนท์นี้... มาดูแลหัวใจกันเถอะ ขอเชิญคู่รัก ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน แฟน คนในครอบครัว มาเรียนรู้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ร่วมพบปะพูดคุยกับ ... นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 209 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมฯ กลับมายัง หมายเลขโทรสาร 02 577 9990 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ชุด Davinci, The Exhibition (อัจฉริยะพลิกโลก) ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอถึงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และความอัจฉริยะของ ลีโอนาโด ดาร์วินชี ในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้อย่างมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันแทบทั้งสิ้น อพวช. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจจากทั่วประเทศไทย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ STEM…
หน้าที่ 2 จาก 4