กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ชวนคิด...วิทย์ชวนคุย ตอน วาเลไทนท์นี้... มาดูแลหัวใจกันเถอะ ขอเชิญคู่รัก ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน แฟน คนในครอบครัว มาเรียนรู้ดูแลหัวใจซึ่งกันและกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ร่วมพบปะพูดคุยกับ ... นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 209 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมฯ กลับมายัง หมายเลขโทรสาร 02 577 9990 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ชุด Davinci, The Exhibition (อัจฉริยะพลิกโลก) ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอถึงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และความอัจฉริยะของ ลีโอนาโด ดาร์วินชี ในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้อย่างมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันแทบทั้งสิ้น อพวช. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจจากทั่วประเทศไทย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ STEM…
  อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (Science: made it simple) ระหว่างวันที่ 14- 16 มีนาคม 2559  ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง…
อพวช. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง การเสวนา ในโครงการ "ชวนคิด...วิทย์ชวนคุย" ในหัวข้อ "social เปลี่ยนชีวิต เรื่องจริงหรือหลอกลวง" โดยเชิญ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์ด้านวัยรุ่น หัวหน้าคลินิกวัยรุ่น ที่ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา  และคุณ 6 สิงหา นักเขียนอิสระ ผู้ให้แรงบันดาลใจ และเป็นที่ปรึกษาปัญหาความรักแก่วัยรุ่น ซึ่งถ่ายทอดผ่านสังคมออนไลน์…
หน้าที่ 2 จาก 3