รายงานประจำปี 2555   สารจากประธานกรรมการ อพวช. 3คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 4สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 14วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน 15นิทรรศการถาวร 16นิทรรศการเคลื่อนที่ 21นิทรรศการชั่วคราว 27นิทรรศการเสมือน 35ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 37กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช.…
ปก 1 , ปก 2 สารบัญ สารจากประธานคณะกรรมการ อพวช. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ข้อมูลเบื้องต้น     วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน…