รายงานประจำปี 2555   สารจากประธานกรรมการ อพวช. 3คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 4สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 14วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน 15นิทรรศการถาวร 16นิทรรศการเคลื่อนที่ 21นิทรรศการชั่วคราว 27นิทรรศการเสมือน 35ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 37กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช.…
หน้าที่ 1 จาก 2