ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของของเหลว ตัวอักษร pH นั้นย่อมาจาก Potential of Hydrogen ion หรือค่าจากการวัดความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน เนื่องจากสูตรที่ใช้คำนวณค่าพีเอชเป็นค่าติดลบของลอการิทึม ค่าพีเอชน้อยจึงมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนมาก และมีคุณสมบัติเป็นกรด ตัวอย่างเช่นน้ำผลไม้ และกรดกระเพาะ เป็นต้น ส่วนค่าพีเอชมากจะหมายถึงการมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนน้อย และมีคุณสมบัติเป็นเบส ตัวอย่างเช่น…
ชั้นเรือนยอด (Canopy) ชั้นเรือนยอด (Canopy) ในทางชีววิทยาป่าไม้ คำว่า ชั้นเรือนยอด หรือ คาโนปี้ (Canopy) คือคำที่ใช้แบ่งระดับความสูงของต้นไม้ในป่าดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) โดยชั้นเรือนยอดคือบริเวณชั้นบนของป่าที่มีความสูงตั้งแต่20 เมตรขึ้นไป อุดมไปด้วยกิ่งไม้ ใบไม้ และผลไม้…
กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) กล้องโทรทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุโดยอาศัยหลักการรวมแสง ทำให้สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ไกลจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ กล้องโทรทรรศน์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Telescope มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ โดยคำว่า tele แปลว่า “ไกล” และ scopein แปลว่า “การมองเห็น” เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นได้ไกล กล้องโทรทรรศน์ยุคแรกสร้างขึ้นในปี…
ลูกตุ้ม ลูกตุ้ม ในภาษาอังกฤษคือ เพนดูลัม (Pendulum) เป็นวัตถุที่ห้อยลงมาและสามารถแกว่งกลับไปกลับมาได้อย่างอิสระ มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน pendulus แปลว่า “การห้อย” เมื่อวัตถุที่ถูกห้อยอยู่เคลื่อนย้ายออกจากจุดศูนย์กลาง แรงโน้มถ่วงจะดึงวัตถุกลับเข้าสู่จุดศูนย์กลาง โดยแรงเฉื่อยจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เลยจุดศูนย์กลางทำให้เกิดการแกว่งไปมา (Oscillation) กาลิเลโอ กาลิเลอี พบว่าลูกตุ้มใช้เป็นเครื่องมือในการจับเวลาที่ดี เราจึงพบลูกตุ้มถูกใช้เป็นส่วนประกอบของนาฬิกาประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่นับเวลา เรียกว่านาฬิกาเพนดูลัม (Pendulum…
กล้องปริทรรศน์ (Periscope) กล้องปริทรรศน์ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กล้องตาเรือ กล้องเรือดำน้ำ และกล้องดูแห่ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นภาพในตำแหน่งที่อยู่สูง หรือมีกำแพงขวางกั้น หรือประยุกต์ใช้มองภาพที่อยู่ต่ำกว่าก็ได้ มีการแบ่งประเภทของกล้องปริทรรศน์เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามส่วนประกอบสำคัญ คือ ประเภทแรกใช้กระจกเงา และประเภทที่สองใช้ปริซึม โดยใช้หลักการของแสงเคลื่อนที่ตกกระทบวัตถุและสะท้อนไปยังกระจกเงาทั้งสองบาน หรือปริซึมทั้งสองชิ้น ที่ทำมุมกัน…
หน้าที่ 2 จาก 3