Quantum Computer คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ต่างจากของคอมพิวเตอร์ธรรมดาซึ่งทำงานบนระบบเลขฐานสอง (Binary Digits หรือ Bits) โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้ Qubit (Quantum Bit) ซึ่งสามารถมีข้อมูลได้หลายสถานะในตำแหน่งเดียว ในขณะที่ Bits ธรรมดาเป็นได้เพียงแค่ 0…
        MOOC (อ่านว่า มุค) หรือ Massive Open Online Course (บทเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่แบบเปิดกว้าง) คือ เนื้อหาบทเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ที่ผู้ให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าเรียน และทดสอบความรู้ได้อย่างอิสระ ตามความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง…
       Keylogger คือ เครื่องมือดักจับข้อมูล ที่สามารถเก็บ (หรือดักจับ) ตัวอักษรทุกตัวที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ป้อนเข้าสู่ระบบผ่านการกดแป้นคีย์บอร์ด โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมพิเศษ ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้จะไม่ทราบว่าตนเองกำลังถูกเก็บข้อมูลอยู่      จุดประสงค์ของ Keylogger นั้นอาจเกิดจากการที่ผู้ดูแลระบบต้องการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ หรืออาจเกิดจากผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการลักลอบเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ผู้ใช้ควรหมั่นตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์…
       Hashtag คือ ข้อความหรือประโยคสั้นๆ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย “#” (อ่านว่า แฮช หรือ ปอนด์) จุดเริ่มต้นการใช้งาน Hashtag คือความต้องการค้นหาและจัดระเบียบข้อความของผู้ใช้ระบบ Twitter โดยผู้ใช้ Twitter จะสามารถค้นหาข้อความตาม Hashtag ที่สนใจ…
       Cryptocurrency คือ ชื่อเรียกสกุลเงินดิจิทัลซึ่งใช้วิทยาการรหัสลับ หรือ Cryptography เพื่อรักษาความปลอดภัย ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเงิน รวมถึงลักษณะของตัวเงินซึ่งใช้แลกเปลี่ยนอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกลาง ส่งผลให้ไม่มีปัญหาจากการแทรกแซงหรือดัดแปลงแก้ไขธุรกรรม      ในปัจจุบันมี Cryptocurrency เกิดขึ้นหลายชนิด เช่น Bitcoin Ripple…
หน้าที่ 1 จาก 12