BitTorrent      บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent) เป็นการแบ่งปันไฟล์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของนายแบรม โคเฮน (Bram Cohen) บิตทอร์เรนต์นี้สามารถรับ และส่งไฟล์ย่อยๆจากหลายๆเครื่องในเครือข่ายที่มีไฟล์นั้นอยู่แล้วในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันแชร์ จึงทำให้การรับและส่งข้อ มูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยลดปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ชิ้นใหญ่ๆ แต่การใช้บิตทอร์เรนต์นี้ส่วนมากจะนำไปใช้ แบบที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดหนัง…
Case (เคส)                 คือ ตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์  ใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น ซีพียู  เมนบอร์ด เเรม ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์ประมวลผลภาพหรือการ์ดจอ   พัดลมระบายความร้อน และแหล่งจ่ายพลังงานหรือ Power Supply เป็นต้น เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกจากภายนอก  รูปร่างลักษณะของ เคสจะแตกต่างกันไปตามแต่การออกแบบของผู้ผลิต ส่วนวัสดุที่ใช้ทำเคสนั้น…
Digital Certificate  Digital Certificate  หมายถึง ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอลนั้นทำหน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน X.509 และบนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบนั้นจะประกอบไปด้วย 
CA (ซี เอ) CA ย่อมาจาก Certification Authority หมายถึง ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองตัวตนที่แท้จริงของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครือข่ายให้บริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ในการนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรกลางในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital certificate)  ดังนั้นผู้ที่ต้องการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือด้วย เพื่อให้ผู้ที่เราติดต่อสื่อสารด้วยมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล…
SSL (เอส เอส แอล) SSL ย่อมาจาก Secure Sockets Layer คือ มาตรฐานที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในการรับส่งข้อมูลบนเครื่อข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งจะอาศัยหลักการเข้ารหัสข้อมูลแบบเป็นความลับที่ไม่เปิดเผย มีเฉพาะ client กับ server ที่ติดต่อกันเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลได้ SSL จะทำหน้าที่อยู่ 3…
หน้าที่ 10 จาก 12