Zero-Day หรือ 0-Day คือชื่อเรียกช่องโหว่หรือจุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถตรวจสอบพบก่อนนำระบบนั้นมาใช้งานจริง เมื่อมีผู้พบช่องโหว่ในขณะที่ระบบถูกนำไปใช้งานแล้ว ผู้พัฒนาระบบจึงมีเวลาน้อยมากในการสร้างส่วนแก้ไขมาเพื่อปิดช่องโหว่ จึงถูกเรียกว่า Zero-Day (ศูนย์วัน)     ผู้ที่นำระบบที่มี Zero-Day ไปใช้ จะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ที่เรียกว่า Zero-Day Attack…
     Digitization (ดิจิไทเซชั่น) คือ กระบวนการแปลงข้อมูลจากรูปแบบแอนะล็อกในลักษณะต่างๆ ไปสู่รูปแบบดิจิทัล เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลถือเป็นกระบวนการ Digitization เนื่องจากเป็นการแปลงคลื่นแสงซึ่งถือเป็นสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นไฟล์รูปภาพ มีลักษณะของข้อมูลเป็นเลขฐานสองที่เรียกว่า Binary Digits (Bits) หรือการบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการแปลงคลื่นความถี่เสียงให้เป็นข้อมูลเลขฐานสองเช่นเดียวกัน     นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมา กระบวนการ Digitization ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน…
     Compiler (อ่านว่า คอมไพเลอร์) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่แปลงโค้ดโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้น ด้วยภาษาระดับสูง (High Level Language) ซึ่งคนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ ให้เป็นภาษาระดับล่าง (Low Level Language) หรือภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้…
     Bytecode (อ่านว่า ไบต์โค้ด) หรือ Portable Code คือรูปแบบของคำสั่งโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถนำโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น ไปใช้ในแพลตฟอร์มหรือระบบปฎิบัติการที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมดั้งเดิมหรือปรับแต่งระบบเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นในภาษา Java จะถูกแปลงเป็น Bytecode เพียงครั้งเดียว และสามารถทำงานในระบบจำลองที่เรียกว่า Java Virtual Machine…
     Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม) หรือ ขั้นตอนวิธี คือชื่อเรียกกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด ที่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่มักใช้เรียกขั้นตอนวิธีในการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เพื่อการจัดการข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithm) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหา (Searching Algorithm)           อย่างไรก็ตาม…
หน้าที่ 2 จาก 12