ธรณีกาล (Geologic Time) ตามความหมายทางธรณีวิทยา เป็นชื่อเรียกของระยะช่วงเวลา ซึ่งได้แบ่งลงมาเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) และสมัย (Epoch) ตามลำดับ โดยในแต่ละยุคสมัยทางธรณีวิทยานั้นจะแตกต่างกัน เช่นสิ่งมีชีวิต หรือสภาพภูมิอากาศ นักธรณีวิทยาจะทำการวิเคราะห์ชั้นหิน จึงสามารถระบุระยะช่วงเวลาได้…
ความต่างของ “มิไรคาน” กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ ในประเทศญี่ปุ่น อานุภาพ สกุลงามกองวิชาการวิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับคนทำงานแล้ว การได้ไปเรียนรู้วิธีการทำงานของหน่วยงานประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกัน น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำงานนั้นพอสมควร ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งหลังจากสัมผัสแล้วก็ไม่ผิดไปจากการรับรู้ของคนทั่วไปเลย แต่หากคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย ไฮเทค และตื่นตาตื่นใจ ความคิดนี้อาจสร้างความผิดหวังเล็กๆ กับผู้คนที่มีแนวคิดแบบนี้ก็ได้…
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ใน “มิไรคาน” ประเทศญี่ปุ่น1    อานุภาพ สกุลงาม2     ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (Science Centre) ใดๆ ก็ตาม พนักงานที่ทำหน้าที่หลักในหน่วยงานดังกล่าวก็คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับในประเทศไทย…
การคลอด คือกระบวนการเพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาเจริญเติบโตนอกร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดอายุครรภ์ โดยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห์ แต่มีบางส่วนของประชากรจะคลอดก่อนหรือเกินกำหนด โดยทั้งสองแบบอาจมีผลกับทางร่างกายของทารกได้ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเนื่องจากปอดยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ จากรายงานผลการวิจัยปีเมื่อที่ผ่าน ๆ มาชี้ให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด จะมีความบกพร่องทางสมองซึ่งส่งผลกับบุคคลิกภาพดร. ฮิลลารี่ ทอลมิน จากศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาสมอง ณ วิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ…
หน้าที่ 4 จาก 24