วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 09:42

การสำรวจแบบเร่งรัด: หมู่เกาะลันตา

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำ “โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
อ่านต่อ กดดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง...
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กับแนวคิดเรื่อง STEM                                …
  วนกร...วนจรสราวุธ สังข์แก้ว อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์.. เรื่องและภาพ“ป่าไม้” เป็นคำที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพื้นที่ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด หลายชั้นเรือนยอด มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ทั้ง ช้าง เสือ เก้ง กวาง และนกนานาชนิด เป็นต้น แต่เมื่อนึกถึงประโยชน์ของป่าไม้ ในสมัยก่อนคนทั่วไปคงนึกเนื้อไม้ในรูปแบบของไม้ซุงหรือไม้ท่อน (timber) เป็นหลัก หรือนึกถึงประโยชน์จากป่าที่สามารถตอบโจทย์เรื่องปัจจัยสี่ของคนเราได้ทุกข้อ…
หน้าที่ 10 จาก 24