สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (E-society: Electronic Society) คือ สังคมที่มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้e-society เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการเรียนรู้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล โดยให้มีการขยายผล ให้มีข้อมูล และศูนย์บริการข่าวสาร…
App Store คือ แหล่งรวบรวมแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เช่น iPhone, iPad, iPod touch เป็นต้น แอพพลิเคชั่นของ App Store สามารถเรียกดูได้จากคอมพิวเตอร์ผ่าน iTunes หรือผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้สำหรับผู้ใช้บริการ App…
Google play store คือ แหล่งรวบรวมแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และวินโดว์โฟน (Windows Phone) การใช้บริการมี 2 รูปแบบ คือแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบฟรีสำหรับการดาวน์โหลด ผู้ที่ใช้บริการ Google play store นี้จะต้องสมัคร…
ภาพจาก: http://nwnoggin.org/wp-content/uploads/2016/04/taste-buds-fungiform-papillae-vallate-papilla-gustatory-hairs-stratified-squamous-epithelium-of-tongue-taste-fibers-of-cranial-nerves.jpg ลิ้น เป็นอวัยวะในช่องปากที่สำคัญ ทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยในการพูด ออกเสียง ช่วยคลุกเคล้าและกลืนอาหาร ที่สำคัญ ลิ้น ยังมีความสามารถในการรับรู้รสชาติอาหาร หากเราสังเกตที่ลิ้น ของเราจะมีปุ่มเล็กๆ กระจายตัวเต็มไปหมด นั่นคือ ปุ่มรับรส (papillae) ซึ่งภายในปุ่มรับรสจะมี ต่อมรับรส (taste…
โรมมิ่ง (Roaming) คือการให้บริการข้ามเครือข่าย ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ ทั้งการโทรออก-รับสาย ส่งข้อความและการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายไม่สามารถส่งถึงได้ โดยอาศัยเครือข่ายอื่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อแทน โรมมิ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ•    โรมมิ่งต่างประเทศ (International Roaming) คือการขอใช้เครือข่ายประเทศที่ต้องการ โดยก่อนใช้งาน ผู้ใช้ต้องแจ้งกับผู้ให้บริการเครือข่ายสมาร์ทโฟนของตนเองเพื่อขอเปิดใช้งาน โดยแจ้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ ประเทศที่เดินทางไป…
หน้าที่ 5 จาก 19