ธรณีกาล (Geologic Time) ตามความหมายทางธรณีวิทยา เป็นชื่อเรียกของระยะช่วงเวลา ซึ่งได้แบ่งลงมาเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) และสมัย (Epoch) ตามลำดับ โดยในแต่ละยุคสมัยทางธรณีวิทยานั้นจะแตกต่างกัน เช่นสิ่งมีชีวิต หรือสภาพภูมิอากาศ นักธรณีวิทยาจะทำการวิเคราะห์ชั้นหิน จึงสามารถระบุระยะช่วงเวลาได้…
ความต่างของ “มิไรคาน” กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ ในประเทศญี่ปุ่น อานุภาพ สกุลงามกองวิชาการวิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับคนทำงานแล้ว การได้ไปเรียนรู้วิธีการทำงานของหน่วยงานประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกัน น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำงานนั้นพอสมควร ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในความรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งหลังจากสัมผัสแล้วก็ไม่ผิดไปจากการรับรู้ของคนทั่วไปเลย แต่หากคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย ไฮเทค และตื่นตาตื่นใจ ความคิดนี้อาจสร้างความผิดหวังเล็กๆ กับผู้คนที่มีแนวคิดแบบนี้ก็ได้…
  วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย  ตอน “กลองหนังกบ ของเล่นจากธรรมชาติ” โดย พี่ดินเผา ตึกลูกเต๋า      กลองหนังกบ เป็นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กไว้ตีเล่นให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ทำด้วยหนังกบ คงเลียนแบบมาจากการทำกลองของชาวบ้าน เช่น กลองยาว กลองลิเก กองเพล ฯลฯ หนังกลองดังกล่าวนี้จะทำมาจากหนังวัวหนังควาย…
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ใน “มิไรคาน” ประเทศญี่ปุ่น1    อานุภาพ สกุลงาม2     ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (Science Centre) ใดๆ ก็ตาม พนักงานที่ทำหน้าที่หลักในหน่วยงานดังกล่าวก็คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับในประเทศไทย…
หน้าที่ 8 จาก 40