นับจากเปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ FameLab โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์…
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำเสนอความคืบหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช. (Futurium) พิพิธภัณฑ์เพื่ออนาคตของประเทศไทย ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งที่ 5 ของ อพวช. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมในเชิงกว้างและลึก บนพื้นที่บริหารจัดการของ อพวช.…
วันที่ 10 มีนาคม 2560 / ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะ "ASEAN Next 2017 Conference (Technopolis Tour) 10th March 2017" จากประเทศอาเซียน…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp ครั้งที่ 9” กิจรรรมสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมฝึกทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมคัดเลือกเยาวชนร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป  …
แถลงข่าว /๙ มีนาคม ๒๕๖๐--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแถลงข่าวงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖" โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนกลาง)…
หน้าที่ 1 จาก 65