ซีเกทสนับสนุนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการซีเกทร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อป้องกันการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 21 ตุลาคม 2557 – เตรียมพร้อมเยาวชนนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยได้ออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการการแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ…
         อพวช. เปิดประตูบ้านต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 22 ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย…
  อพวช. ร่วมกับพันธมิตร จัดเสวนา : บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยพร้อมแถลงข่าวโครงการ YTSA 2014 เฟ้นหา“ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์” หวังสร้างเครือข่ายนักสื่อสารด้านวิทย์ฯ พร้อมพาลัดฟ้าดูงานเยอรมนี        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย…
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยและแถลงข่าวโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2557 เตรียมพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัดดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนองค์กรผู้สร้างนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.…
  ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 (Science Film Festival 2014) โดยในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม นี้ ปีนี้พบกับหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่ออนาคต”…
หน้าที่ 88 จาก 99