องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand final ขึ้น ระหว่างวันที่…
ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (Young Thai Science Ambassador 2017) ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมฝึกทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวิทยากรชื่อดัง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้  ภายในค่ายใันวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ อพวช.โดยผู้ที่ได้รับรางวัล…
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 209 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมฯ กลับมายัง หมายเลขโทรสาร 02 577 9990 หรือ…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยส่งคลิป วีดีโอ…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ และประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวัน International Science Center and Science Museum Day 2016 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) โดยส่งคลิป วีดีโอ…
หน้าที่ 1 จาก 4