ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17- 23 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 (Young Thai Science Ambassador 2018) อย่ารอช้า! รีบส่งใบสมัคร และคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองพร้อมแนวทางในการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่คุณสนใจภายใต้หัวข้อ The Mystery of…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อประสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก (Thailand Science Drama…
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการฯโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์…
หน้าที่ 1 จาก 6