โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" เป็นโครงการที่อพวช. เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสื่อสารวิทยาศาตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตามหัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด - ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงานในรอบนั้น ๆ - ประเภทประชาชนทั่วไป  โดยทางอพวช. จะมีรางวัลสมนาคุณและของที่ระลึกให้แก่ภาพและเนื้อหาที่ส่งมาร่วมสนุกกับเราในประเภทต่างๆ หัวข้อการประกวดมีดังนี้ ประเภทยอดนิยม…
หน้าที่ 6 จาก 6