ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                  ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)…
 ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................            ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการ  (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน …
 ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                      ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการ  (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง  รับสมัครงาน..........................................................................     ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานบริหาร  สำนักยุทธศาสตร์และแผน  จำนวน ๑  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้    คุณสมบัติทั่วไป๑.    มีสัญชาติไทย๒.    มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์…
หน้าที่ 21 จาก 23