ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                      ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการ  (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง  รับสมัครงาน..........................................................................     ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานบริหาร  สำนักยุทธศาสตร์และแผน  จำนวน ๑  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้    คุณสมบัติทั่วไป๑.    มีสัญชาติไทย๒.    มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง  รับสมัครงาน..........................................................................     ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ กองวิชาการธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  จำนวน ๑  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้    คุณสมบัติทั่วไป๑.    มีสัญชาติไทย๒.    มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒…
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง รับสมัครงาน..........................................................................              ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                 ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)  รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน  ๑  อัตรา  สังกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียด…
หน้าที่ 21 จาก 23