ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง  รับสมัครงาน..........................................................................     ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการ กองวิชาการธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  จำนวน ๑  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้    คุณสมบัติทั่วไป๑.    มีสัญชาติไทย๒.    มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒…
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง รับสมัครงาน..........................................................................              ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                 ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)  รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน  ๑  อัตรา  สังกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียด…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................             ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง นักวิชาการ  จำนวน ๑ อัตรา  สังกัด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (พวท.)…
ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................        ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด สำนักบริหาร (สบร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้…
หน้าที่ 22 จาก 23