ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................        ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด สำนักบริหาร (สบร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................            ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง ช่างเทคนิคจำนวน  ๑ อัตรา  สังกัด สำนักโครงการพิเศษ (สคพ.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน  ๑ อัตรา  สังกัด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้…
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารการประชุม…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................            ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์(สพต.) โดยมีรายละเอียด…
หน้าที่ 23 จาก 24