ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................            ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์(สพต.) โดยมีรายละเอียด…
  ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง นักวิชาการ  จำนวน ๓ อัตรา วิทยากร จำนวน ๓…
หน้าที่ 23 จาก 23