รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการ และตำแหน่งนักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่อง รับสมัครงาน.......................................................................... ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ/ วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๒ อัตรา สังกัด สำนักโครงการพิเศษ…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ  (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน  ๑ อัตรา  สังกัดสำนักบริหาร (สบร.) โดยมีรายละเอียด…
 ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งพนักงานบริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน  1 อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด…
หน้าที่ 20 จาก 24