ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งพนักงานบริหาร งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน  1 อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) โดยมีรายละเอียด…
 ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................                  ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด…
ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................           ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการ  จำนวน ๒ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)…
 ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง  รับสมัครงาน ..........................................................................            ด้วย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.)   รัฐวิสาหกิจ   ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการ  (พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) จำนวน …
หน้าที่ 20 จาก 23