ความหลากชนิดของไม้เถาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน   ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ1 และ พรนรินทร์ คุ้มทอง2   1องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   บทคัดย่อ        …