จกรรมโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)        กิจกรรมโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้ คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่…
กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ น้องๆ จะได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองที่เห็นผลด้วยตัวเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือวัดตวง และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีหลากหลายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้ได้เลือกเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่แสนสนุกสนาน     สบู่หรรษา น้องๆ จะได้ทราบถึงประวัติโครงสร้างทางเคมีของสบู่ ส่วนผสมที่สำคัญในสบู่ การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และยังได้ร่วมสนุกทำสบู่…
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใจกลางกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) และสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ (รายละเอียด 21st Century skills รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้…
Photo >>https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1396138057088542.1073741926.124655640903463&type=3 Video >>https://youtu.be/tmOayj8LEEs
หน้าที่ 1 จาก 21