ขอเชิญเยาวชนที่สนใจการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา และต้องการพัฒนาตนเองสู่เวทีระดับนานาชาติ
ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final
โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) มีกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
Global Natural History Day 2016 – Thailand final ในระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ อพวช.
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนรู้เรื่องรอบตัวตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเกิด
ทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 >> newด่วน!! ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มี.ค.59
ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 633490 1 14322925671428376982239