logo

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพิการทางสายตา ตำแหน่งวิทยากร  ๑ อัตรา ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืดจัตุรัสวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น ๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐๒ ๑๖๐ ๕๓๕๖ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐