วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2555 00:00

รายงานประจำปี 2554

 • ปก 1 , ปก 2
 • สารบัญ
 • สารจากประธานคณะกรรมการ อพวช.
 • คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ
 • ข้อมูลเบื้องต้น
 •     วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
 •     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
 • นิทรรศการถาวร
 • นิทรรศการเคลื่อนที่
 • นิทรรศการชั่วคราว
 • นิทรรศการเสมือน
 • ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้มาใหม่
 • กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช. ปี 2554
 • ผลงานเด่นของ อพวช.
 • กิจกรรมเสริมศึกษา
 • งานบริการทางวิชาการ
 • งานวิจัและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
 • การตลาดและประชาสัมพันธ์
 • เครือข่ายและผู้สนับสนุน
 • แขกพิเศษที่มเยือนพิพิธภัณฑ์
 • การพัฒนาบุคลากร
 • สถานภาพดานกำลังคน
 • ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์
 • โครงสร้างองค์กร
 • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • สถิติจำนวผู้เข้าชม
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2554
 • รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน