วันพุธ, 01 มีนาคม 2560 17:05

พืชก็มีความเครียด

หลายคนคงทราบกันดีว่า “ความเครียด” เป็นภาวะหนึ่งของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกาย เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
คับข้องใจหรือถูกบีบคั้น กดดันจนทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจ สับสน โกรธหรือเสียใจ ซึ่งคนเราเมื่อเกิดความเครียดก็จะสูญเสียสภาวะสมดุลของร่างกาย
และจิตใจไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรม ความเครียดแบบนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดี
เนื่องจากเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปในมนุษย์เรา แต่จะมีใครรู้อีกบ้างว่านอกจากมนุษย์เราแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่สามารถเกิดความเครียดได้เช่นกัน

พืชเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในต้นพืชถูกควบคุมโดยปัจจัยภายในต้นพืช
เองคือพันธุกรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ แสงแดด น้ำ อากาศ อุณหภูมิ แร่ธาตุอาหาร และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกับพืช ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการ
กำหนดการเจริญเติบโตของพืช หากเรานำพืชที่มีพันธุกรรมดีมาปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พืชก็จะสามารถให้ผลผลิตสูงสุดเต็มขีดความสามารถของพืช
แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลทำให้พืชเกิดความเครียดได้

ภาวะเครียดในพืชมีสาเหตุได้หลายประการ ไม่ว่าจะเครียดจากสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน้ำ แสงแดด ค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ
ปริมาณโลหะหนัก ปริมาณธาตุอาหารและมลภาวะต่าง ๆ หรือ ความเครียดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความเสียหายของต้นพืช ได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
เชื้อโรค หนอนหรือแมลงทำร้ายต้นพืช ความเครียดเหล่านี้ส่งผลต่อการเติบโต ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีกลไกในการตอบสนองต่อความเครียดที่แตกต่างกัน
ภาวะเครียดในพืชบางชนิดอาจมีผลทำให้กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ผิดปกติ อัตราการเติบโตด้านต่าง ๆ ลดลง จนไม่สามารถอยู่รอดได้
และตายไปในที่สุด เช่น ถ้าเรารดน้ำพืชบ่อย ๆ อาจทำให้มีปริมาณน้ำในดินมากเกินไป ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในดินลดลง และกลายเป็นสภาพที่เอื้อ
ต่อการเกิดเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อรากพืช อาจทำให้รากเน่าและตายได้ แต่พืชบางชนิดอาจเจริญอยู่ได้ภายใต้สภาวะเครียด
เนื่องจากมีความสามารถปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลของพืช เช่น พืชที่ปลูกในดินที่มีเกลือสะสมอยู่มากหรือดินเค็ม
จะทำให้รากพืชดูดน้ำไปใช้ไดยากขึ้น พืชจึงปรับตัวโดยการสะสมสารบางอย่างไว้ เพื่อให้รากพืชสามารถดูดน้ำในดินไปใช้ได้นั่นเอง

ดังนั้นคงจะเป็นการดีไม่น้อย หากเราศึกษาและมีความเข้าใจกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในต้นพืชเป็นอย่างดี ก็จะช่วยให้มนุษย์เราใช้ประโยชน์จากพืชได้มากขึ้น
สามารถพัฒนาพีืชที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกอยู่ในขณะนี้ 

 

เรียบเรียงโดย น.ส.ภัทราพร ทองเกษร 

ที่มาภาพ http://www.nibb.ac.jp/conf55/review/panel7.html

แหล่งอ้างอิง :
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=04-Aed.pdf&id=560&keeptrack=14
http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/physio/lecture/document/2.doc
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/e-magazine/10-2/chapter-4.pdf

Published in บทความ
วันพฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2557 14:01

คืนชีพมอสพันปีจากแอนตาร์กติก

 

moss2


มอสจากบริเวณขั้วโลกใต้สามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ หลังจากถูกแช่แข็งยาวนานกว่า 1,500 ปี
บีบีซีนิวส์ เสนอข่าวผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งประสบความสำเร็จในการคืนชีพมอส (พืชชั้นต่ำในกลุ่ม Bryophyta ที่ไม่มีท่อลำเลียงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่) จากชั้นดินบริเวณแอนตาร์กติก โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้นำมอสดังกล่าวกลับมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ปลอดเชื้อ โดยควบคุมอุณหภูมิและควบคุมปริมาณแสงเสมือนในธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 2-3 สัปดาห์มอสก็เจริญเติบโต และเมื่อนำไปตรวจสอบอายุพบว่ามอสจากขั้วโลกใต้ มีอายุกว่า 1,530 ปี ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่นพืช แม้จะหยุดการเจริญเติบโตจากสภาวะความหนาวเย็นอย่างในทวีปแอนตาร์กติกาหากได้นำมาสู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่เคยคาดคิด
นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่ามอสเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปแม้บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นอกจากนี้มอสยังสามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในชั้นดินอีกด้วย
ภาพจาก http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.com/news/science-environment-26614092
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140317125036.htm

 

วันจันทร์, 30 กรกฎาคม 2555 07:00

พืชกินแมลง