แนวคิดในการจัดงาน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น
สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก
เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานในปี 2561 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 16-26  สิงหาคม 2561
เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

 

นิทรรศการประกอบด้วย

1. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. นิทรรศการกลาง
นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและเยาวชน โดยในปี 2561 มีนิทรรศการพิเศษ อาทิ

 • นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ Disruptive Technology
 • นิทรรศการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Data Literacy
 • นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม Waste global challenge
 • นิทรรศการด้านอาหารและสุขภาพ Food and Health
 • นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ Miracle of Science
 • นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Engineering space

3. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

 • กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน
 • กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ
 • กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน
  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • การประกวดแข่งขันตอบปัญหา มอบรางวัล

4. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ
  ของประเทศ จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม
 • ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ
 • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 • ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย
 • ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
 • การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

5. การประชุม สัมมนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศและภูมิภาค 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารการจองเข้าชม อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

อพวช.รุก จัดอบรมครูวิทย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
อพวช.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยการติดอาวุธวิธีการสอน
ด้วยวิธีคิดนอกกรอบ โดยเปิดนำร่องให้กับครู – อาจารย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับ คู่มือกิจกรรมเยาวชน และหนังสือกิจกรรมยามบ่าย
(การทดลองวิทยาศาสตร์ชวนคิด)โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วม 300 บาท โดยท่านสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร 10 สิงหาคม 2557 รับจำนวนจำกัด ( 50 คน)
รายละเอียดโครงการ คลิก
รับสมัคร คลิก
กำหนดการ คลิก

 

 

เก้า-จิรายุ ละอองมณี พรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงมือพิสูจน์ความกล้าและสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนี่งในชีวิตกับห้วงสภาวะไร้น้ำหนัก ด้วยเครื่องเล่น Free Fall ความสูง 7 เมตร ชิ้นเดียวในเมืองไทย ที่รอท้าทายให้คุณได้สัมผัสถึงสภาวะไร้น้ำหนักพร้อมความตื่นเต้นด้วยตัวเองภายในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม ศกนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร 0 2577 9960 หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.nsm.or.th/nst2012

 

 

 

           คนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าจันทรุปราคาเกิดจากยักษ์ราหูมาอมจันทร์ หรือ กบมากินเดือน คนจีนสมัยก่อนเชื่อว่าสุริยุปราคาเกิดจากมังกรร้ายไล่เขมือบดวงอาทิตย์ หรือชนชาติอื่นๆ ก็เชื่อว่าปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทลงโทษมนุษย์จากเทพเจ้าหรือเทพยดาบนท้องฟ้า จึงออกมาตีกลอง จุดประทัด และทำทุกวิถีทางเพื่อไล่ให้ ยักษ์ราหู มังกร กบ หรือสิ่งต่างๆ คายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ออกมา...ความเชื่อโบราณเหล่านี้ได้จางหายไปหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้า ศึกษา และอธิบายให้เห็นถึงการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ ยังสามารถคำนวนได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปรากฎการณ์ขึ้นอีกเมื่อใด ที่ไหน  ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมีคำตอบอยู่ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา
 
           อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานมหกรรมวิทย์ฯ ปีนี้ "นาวาวิทยาศาสตร์ ตามรอยเสด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ" ในบูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ (Royal Pavilion) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้จัดงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ที่ทรงมีความเชี่ยวชาญและทรงคำนวณการเกิดสุริปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 เมื่อ 144 ปีก่อนได้อย่างแม่นยำกว่าผลที่นักดาราศาสตร์ตะวันตกได้คำนวณไว้ เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาผู้โดยเสด็จและเข้าเฝ้าฯ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นการประกาศให้โลกได้รู้จักประเทศไทยในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ และพระองค์ทรงจุดประกายแห่งวิทยาศาสตร์ให้แก่สยามประเทศ ทรงนำโลกแห่งความรู้อย่างสากลมาสู่สังคมไทย
 
           "นาวาวิทยาศาสตร์ ตามรอยเสด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ" ในบูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ จะพาน้องๆ และผู้เช้าชมล่องนาวาวิทยาศาสตร์เลาะเลียบไปตามลำน้ำเจ้าพระยาย้อนอดีตเพื่อไปดูการเกิดสุริยุปราคาครั้งแรก ณ บ้านหว้ากอ แบบวีดีทัศน์ 360 องศา โดยมีพี่ต้นหน หุ่นหนุ่มกลาสีเรือเป็นผู้นำทางพร้อมอธิบายเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดการเดิน  เริ่มจากเรื่องราวการกำเนิดและการกำหนดเวลามาตรฐานบางกอกปานกลาง กับหอนาฬิกาหลวงแห่งแรกที่ทำให้ประเทศไทยมีเวลาที่ถูกต้องและแม่นยำเป็นครั้งแรก  ติดตาม เรียนรู้และเฝ้าสังเกตุการณ์การเปิดปรากฎการณ์ของดวงดาวและบนท้องฟ้าต่างๆ ระหว่างการเดินทาง,  รวมถึงเหตุการณ์ผจญภัยระหว่างทรงเสด็จฯ ไปยังบ้านหว้ากอ เป็นต้น ทำให้เกิดอรรถรสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่ผู้เข้าชม  นอกนากนี้ ภายในบูธยังได้สร้างบรรยากาศนิทรรศการใต้ท้องเรือเพื่อจัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การล่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่ 4, การเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก และอุปกรณ์เครื่องมืออายุกว่าร้อยปีก่อนที่ทรงใช้ในการคำนวณการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและจัดทำแผนที่เดินเรือ โดยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครื่องคิดเลข
 
           อพวช. เชิญชวนน้องๆ และคนไทยมาเรียนรู้ และร่วมเทิดพระเกียรติพระอัจริยะภาพ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่บูธนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ ภายใน"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555" ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ที่ไบเทค บางนา  และพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของงาน เก้า จิรายุ และมาร์กี้ ราศรี ได้ภายในงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่  www.nsm.or.th/nst2012 หรือ Facebook: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ