logo

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา กองพัฒนากิจกรรม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถันายน ๒๕๕๘

logo

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครงาน
..........................................................................

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา กองวัสดุอุเทศ และกองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

logo

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครงาน
..........................................................................

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา  สำนักพับริหาร (สบร.)
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

logo

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครงาน
..........................................................................

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง วิทยากร สังกัดกองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.) จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนา
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่
กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครงาน
..........................................................................

             ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด สำนักบริหาร (สบร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
๓. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
๔. สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช. ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน
๙. ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
๑๐. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
๑๑. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๒. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติได้


ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ
๑ . บำรุง และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของ อพ. ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
๒. ทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางของ อพ. ให้เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก
๓. ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การสมัคร
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนา
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

                                               ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 


                                                                                  (นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)
                                                                  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                                                                               รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร

 

 

 

ประกาศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครงาน

..........................................................................

           ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง  ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา  สังกัด สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์(สพต.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

๑.มีสัญชาติไทย

๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

๓.ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

๔.สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช.ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

๕.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๗.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘.ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน

๙.ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนวัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

๑๐.ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำรวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

๑๑.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๑๒.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๑๓.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๒.มีประสบการณ์ด้านการแสดง การสื่อสารการสอน การบรรยายในกิจกรรมต่างๆ

๓.มีประสบการณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

๔.มีทักษะความสามารถในการแสดง การนำเสนอข้อมูลต่างๆให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๕.มีความสามารถในการเขียนบทบรรยายการผลิตสื่อสำหรับการแสดง หรือสื่อสำหรับการเรียนการสอนตลอดจนความสามารถในการฝึกฝนหรือผลิตนักแสดง

๖.มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๗.สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

๘.มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

๙.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

๑๐.  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและใช้งาน MS-Officeได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

๑.เป็นนักแสดงและวิทยากรในงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของอพ. ทั้งภายในและภายนอก อพ.

๒.ติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.สนับสนุนนักวิชาการในการพัฒนากิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยช่วยนักวิชาการในการสืบค้นข้อมูลเรียบเรียงข้อมูล และสรุปข้อมูล

๔.จัดทำบันทึกการประชุมจัดทำรายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการเงิน บุคลากร กิจกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๕.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การสมัคร

ผู้สนใจ  โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒  รูป ได้ที่  กองบุคลากร   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐   Downloadใบสมัคร   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙
ต่อ ๑๘๗๔  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

(นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร