แนวคิดในการจัดงาน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น
สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก
เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานในปี 2561 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 16-26  สิงหาคม 2561
เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

 

นิทรรศการประกอบด้วย

1. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. นิทรรศการกลาง
นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและเยาวชน โดยในปี 2561 มีนิทรรศการพิเศษ อาทิ

 • นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ Disruptive Technology
 • นิทรรศการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Data Literacy
 • นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม Waste global challenge
 • นิทรรศการด้านอาหารและสุขภาพ Food and Health
 • นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ Miracle of Science
 • นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Engineering space

3. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

 • กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน
 • กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ
 • กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน
  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • การประกวดแข่งขันตอบปัญหา มอบรางวัล

4. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ
  ของประเทศ จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม
 • ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ
 • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 • ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย
 • ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
 • การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

5. การประชุม สัมมนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศและภูมิภาค 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารการจองเข้าชม อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันพุธ, 17 มิถุนายน 2558 15:52

รับสมัคร นักวิชาการ 2 อัตรา

logo

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา
กองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 
และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๔ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

air

เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจาก อพวช. ร่วมกับสถาบันเกอร์เธ่ประเทศไทย และบริษัททรูวิชั่น ได้พาน้องๆทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คน จากเวทีค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 (Young Thai Science Ambassador 2013) ซึ่งจัดขึ้นที่องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดินทางสู่สหพันธรัฐเยอรมันนี เพื่อศึกษาดูงานและเรียนรู้การสื่อสารวิทยาศาสตร์
สำหรับตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 นี้เป็นนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 คน คือ นายนรินธเดช เจริญสมบัติ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอารดา สังขนิตย์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทวีศักดิ์ จิตสุข และนายมัชฌิมา จันทร์กล้า จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา ทั้ง 4 ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งได้รับโอกาสผลิตงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่ในช่องทางของ อพวช. อีกด้วย ภารกิจศึกษาดูงานของทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 นั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานและเต็มเปี่ยมด้วยสาระตลอดการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เพราะทางสถาบันเกอร์เธ่ได้จัดวิทยากรพิเศษพร้อมทั้งเส้นทางการเยี่ยมชมที่พิเศษกว่าผู้เยี่ยมชมทั่วไปเอาไว้ให้ งานนี้เล่นเอาทุกคนในคณะประทับใจ เพราะนอกจากได้เยี่ยมชมกันถึงก้นครัว (ห้องเก็บตัวอย่างและคลังวัสดุ) แล้วยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

EnergyHouse

แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เหล่าตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของกรุงเบอร์ลินทั้งสิ้นโดยเฉพาะด้านการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยในวันแรกที่ไปถึง คณะฯก็ได้รับโอกาสที่ดีในการเป็นแขกเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐเยอรมันนี อาคารที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจที่เป็นเหมือนศูนย์รวมการตัดสินของประเทศตั้งแต่ก่อนสงครามโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญ อาคารแห่งนี้ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นอาคารรัฐบาลที่ทันสมัย เน้นการประยัดพลังงาน ในวันถัดมาคณะฯเดินทางไปเมือง Potsdam เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นแบรนเดนเบิร์ก ที่เมืองนี้คณะฯได้เยี่ยมชม Biosphere แหล่งแสดงระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติจากภูมิภาคเขตร้อน ความน่าสนใจของอาคารนี้คือการควบคุมสภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้นภายในให้มีสภาพใกล้เคียงกับภูมิภาคที่จัดแสดงมากที่สุด แม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะหนาวเหน็บก็ตาม สถานที่ถัดมาในวันที่สองนั้นคือกลุ่มอาคารวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อว่า “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ปาร์ค” เป็นกลุ่มอาคารที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่นี่มีงานวิจัยที่น่าสนใจในระดับโลกอยู่มากมาย ที่สำคัญยังเป็นสถานีสำคัญที่ส่งข้อมูลทางธรณีวิทยา อากาศ และดาราศาสตร์ ในระดับนานาชาติให้บรรดานักวิจัยทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลศึกษาโลกของเราอีกด้วย ในวันถัดมาคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชื่อ Spectrum ที่มีการจัดการเผยแพร่วิทยาศาสตร์แบบ Hands-on อย่างสนุกสนาน สิ่งที่น่าสนใจที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเอาแสงสว่างจากภายนอกมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อกิจกรรมภายในอาคาร ในช่วงบ่ายคณะฯได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเยอรมัน ซึ่งอยู่ติดกันกับ Spectrum ที่นี่จัดแสดงเรื่องราวของเทคโนโลยี ความเป็นมา ความภาคภูมิใจในเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันตั้งแต่โบราณได้อย่างกลมกลืน ทั้งสองที่ในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการบนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ตั้งแต่โบราณ บนอาคารที่ผสมผสานของอาคารแบบเก่าและแบบใหม่อย่างลงตัว และใช้ส่วนต่างๆของสถานที่มาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง ในวันที่สี่ของการศึกษาดูงาน คณะได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเก่าแก่ที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเป็นสำนักงานไปรษณีร์ แต่ปัจจุบันได้ถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์การสื่อสารแห่งเยอรมันนี ที่นี่จัดแสดงความเป็นมาและหลักฐานสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ ไฮไลชิ้นหนึ่งของที่นี่คือเครื่องเข้ารหัสอันโด่งดัง Enigma ที่เกือบเปลี่ยนผลของสงครามโลกครั้งที่สองอย่างน่าอัศจรรย์ ในช่วงบ่ายคณะฯได้เยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้คนทั่วไปได้เข้าไปหาความรู้จากวิทยากรในเรื่องของบ้านที่เป็นมากกว่าประหยัดพลังงาน “Energy Zero House” แต่เป็นบ้านที่สามารถสร้างพลังงานเพื่อใช้เองและยังเหลือขายกลับให้กับรัฐบาลอีกด้วย (Energy Plus House) ในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน คณะฯเริ่มด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งเยอรมันนี วิทยากรที่นำชมที่นี่เป็นนักวิจัยทางธรรมชาติวิทยาที่พูดเก่งและมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีสิ่งน่าสนใจที่ทำเอาคณะตื่นเต้นกันไปตามๆกันหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืชที่สูงที่สุดในโลก(มีความสมบูรณ์มาก) และหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันความสัมพันธ์ของไดโนเสาที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานกับนก นั่นคือฟอสซิล Archaeopteryx ที่โด่งดัง นอกจากนั้นวิทยากรยังพาคณะฯเยี่ยมชมส่วนเตรียมการ ส่วนจัดเก็บตัวอย่างที่ถือเป็นส่วนข้างหลังบ้านที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์เลยทเดียว ความเด่นของที่นี่อีกเรื่องหนึ่งคือการทำ Taxidermy ซึ่งทำได้สวยงามมาก บางชิ้นมีความเก่าแก่หลายสิบปีแต่ยังคงความสวยงามราวกับมีชีวิตอยู่ตรงหน้า การจัดแสดงตัวอย่างเพื่อการศึกษาของที่นี่ทำได้อย่างสวยงามและลงตัวโดยเฉพาะตัวอย่างดอง Wet Specimens ที่จัดเรียงรายสูงราวกับกำแพงล้อมรอบห้องทำงานของนักวิจัย คณะปิดท้ายการศึกษาดูงานด้วยการไปชมเทคนิคการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกาะพิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียง Museum Island ที่นี่คณะฯได้เรียนรู้การจัดแสดงวัตถุขนาดใหญ่และการนำเรื่องราวมาร้อยเรียงให้เกิดความน่าสนใจที่ Pergamon Museum และเทคนิคการนำเสนออีกมากมาย และในเช้าวันรุ่งขึ้นทางคณะฯก็ได้เดินทางกลับพร้อมกับความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจมากมายจากการเดินทางครั้งนี้

ger

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปีมาเป็นปีที่ 10 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสถาบันเกอเธ่อ ประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทรูวิชั่น ในการคัดเลือกเยาวชน นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มาพัฒนาทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ทุกปีจะมีเหล่านักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเป็นทูตวิทยาศาสตร์จำนวนมาก และจะมีทูตวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงาน และไปร่วมกิจกรรมในเวทีระดับนานาชาติเสมอ น้องๆนักศึกษาและท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจในโครงการดังกล่าวสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากเว็บไซต์ อพวช. หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1471

 

หนึ่งปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว และความสูญเสีย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้เรียบเรียงข่าววิทยาศาสตร์ในแต่ละเดือน ที่ได้รับการนำเสนอโดยสำนักข่าว BBC ซึ่งได้จัดข่าววิทยาศาสตร์เด่นแห่งเดือนของปี 2012 เอาไว้อย่างน่าสนใจ และหลายข่าวทางศูนย์ได้เสนอเป็นภาษาไทยไปบ้างแล้ว ลองมาไล่เรียงกันดูสักนิดว่าข่าววิทยาศาสตร์เด่นของแต่ละเดือนนั้นตรงใจท่านผู้อ่านบ้างไหม

เดือนมกราคม
ความสำเร็จในการวิจัยสเต็มเซลล์โดยทดลองผสมเซลตัวอ่อนของลิงรีรัสที่แตกต่างกันถึง 6 ตัว จากการทดลองได้ลูกลิงซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงและเซลตัวอ่อนไม่ได้หลอมรวมพันธุ์กรรมกัน แต่เซลตัวอ่อนแต่ละอันได้พัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ เพราะฉะนั้นลูกลิงนี้จึงมีลักษณะพันธุ์กรรมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละอวัยวะ การทดลองดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16427873

กุมภาพันธ์
ข่าวนักวิจัยพบข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปเรื่องอนุภาค “neutronos” ซึ่งจากงานวิจัยของ Opera ประเทศอิตาลี รายงานไว้เมื่อปี 2554 ว่าเป็นอนุภาคที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง โดยนักวิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดลองใน 2 ประเด็น คือ การจับเวลา และการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17139635

มีนาคม
องค์การนาซ่าค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีธารน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวพุธ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17470151

เมษายน
นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการวิจัยอนุภาค Higgs ว่าเข้าใกล้คำอธิบายมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17695944

พฤษภาคม
1. องค์การนาซ่าประกาศว่าเข้าสู่ยุคใหม่ในการสำรวจอวกาศ โดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจัดทำโครงการสำรวจอวกาศโดยเดินทางไปยังสถานีอวกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18154937
2. นักวิจัยสามารถทำให้หนูที่เป็นอัมพาตสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยการฉีดสารเคมีเข้าไขสันหลัง และกระตุ้นด้วยไฟฟ้า นำไปสู่การพัฒนาเพื่อรักษาในมนุษย์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/health-18257077

มิถุนายน
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลกเรียงตัวในแนวเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17745366

กรกฎาคม
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารกระตุ้นในงานโอลิมปิค 2012 ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ นับเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเริ่มมีการทบทวนคำจำกัดความของสารกระตุ้นใหม่เนื่องจากปัจจุบันคำจำกัดความของการตรวจสารกระตุ้นยังไม่รวมถึงสารเคมีบางชนิดที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มากขึ้น ซึ่งการกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดแดงมีผลให้สมรรถภาพของร่างกายแข็งแรงขึ้นเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16630588

สิงหาคม
ข่าวการเสียชีวิตของ นีล อาร์มสตรอง มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=306:ร่วมอาลัยแด่บุรุษผู้เป็นตำนาน-นีล-อาร์มสตรอง&Itemid=719

กันยายน
ข่าวน้ำแข็งที่บริเวณอาร์กติก (แถบขั้วโลกเหนือ) น้อยที่สุดเป็นปรากฏการณ์ ทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลด้วยดาวเทียม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=325:นักวิทยาศาสตร์เตือน-น้ำแข็งอาร์กติกละลายอย่างรวดเร็วทำลายสถิติ&Itemid=719

ตุลาคม
1. ข่าวประกาศผลรางวัลโนเบลโดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 3 สาขาได้แก่
    1. สาขาการแพทย์ ได้แก่ Prof John Gurdon และ Shinya Yamanaka
ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=372:ประกาศแล้วรางวัลโนเบล-2012-สาขาการแพทย์และสาขาฟิสิกส์&Itemid=719
    2. สาขาการเคมี ได้แก่ Robert Lefkowitz และ Brian Kobilka
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=377:รางวัลโนเบล-สาขาเคมี-ประจำปี-คศ-2012&Itemid=719
    3. สาขาฟิสิกส์ ได้แก่  Serge Haroche และ David Wineland
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=372:ประกาศแล้วรางวัลโนเบล-2012-สาขาการแพทย์และสาขาฟิสิกส์&Itemid=719
2. ข่าวปฏิบัติการสุดขั้ว ดิ่งพสุธาจากขอบอวกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=376:ปฏิบัติการสุดขั้ว-ดิ่งพสุธาจากขอบอวกาศ&Itemid=719

พฤศจิกายน
ข่าวการละลายของแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 11 มิลลิเมตรในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20543483

ธันวาคม
การประชุมสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยที่ประชุมมีมิติให้กลุ่มประเทศร่ำรวยจ่ายค่าชดเชยให้กับกลุ่มประเทศยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20653018
หวังว่าทุกท่านคงจะยังติดตามข่าวจากทางศูนย์ฯ ต่อไปในปี 2556 ซึ่งทางศูนย์ฯก็จะนําเสนอข่าวที่น่าสนใจสู่หน้าจออย่างเช่นเคย และคอยพบกับผลงานใหม่ๆที่ทาง ศูนย์ฯจะนําเสนอต่อไปอีกมากมายในปีใหม่นี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มา http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20214928

หน้าที่ 2 จาก 2