วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2555 07:00

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรม
เสริมศึกษา ในรูปแบบค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในหัวข้อความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม สะเต็มศึกษา รวมทั้งด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล การคิดและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และการทำงาน
เป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมให้กับเยาวชน

 

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช. ประเภท 3 วัน 2 คืน เปิดรับสมัครเยาวชนทุกปิดภาคเรียน จำนวนไม่เกิน 70 คน
ต่อค่าย
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

1. ข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน (ล่าสุด) สามารถติดตามได้จาก www.nsm.or.th
2. สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ
ส่งใบสมัครทาง FAX หรือทางไปรษณีย์ มาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าค่าย
ทั้งนี้ โปรดสอบถามข้อมูล เงื่อนไขการรับสมัคร และจองล่วงหน้า ที่
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2101 โทรสาร 0-2577-9911, 0-2577-9900
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.


ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่าย คนละ 3,000 บาท
- สำหรับสมาชิก อพวช. ได้รับส่วนลด 10% (บัตรสมาชิก 1 ใบใช้เป็นส่วนลดได้ 1 คน)

 

หัวข้อกิจกรรม ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ได้แก่
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “DNA รหัสลับแห่งชีวิต”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “วิศวกรตัวน้อย”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “วิศวกรรุ่นเยาว์”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “โลกแห่งการบิน”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ป.ปลาตากลม”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นักสำรวจน้อย ตามรอย ชาล์ส ดาวิน”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Hello Robot”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "นักเคมีตัวน้อย"
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์แสนสนุก"
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “นก…The Bird”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน "Smart Robot"
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกล้านปี”
• ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ยอดมนุษย์ไฟฟ้า”

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
งานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม

กองพัฒนากิจกรรม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558