วันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 10:45

ขยะพิษใกล้ตัว

ขยะพิษคืออะไร หลายคนอาจนึกถึงขยะจำพวก อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ เศษของไมโครชิฟต่าง ๆ หรือพวกหลอดไฟที่ใช้แล้ว แต่ขยะที่เป็นพิษยังมีอีกหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็น กระป๋องสเปรย์ ตลับหมึกพิมพ์ที่หมดแล้ว  บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ เป็นต้น ขยะเหล่านี้หากเราไม่รู้จักวิธีการทิ้งหรือกำจัดให้ถูกที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบมาสู่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้ เพราะฉะนั้น
เราควรมาทำความรู้จักกับขยะพิษและหาวิธีจัดเก็บหรือจัดการกับขยะพิษเหล่านั้น

1.สารไวไฟ หมายถึง สารที่ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี ทินเนอร์ ฯลฯ
2.สารมีพิษ หมายถึง สารที่อาจทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บรุนแรงจากการสูดดม กินหรือสัมผัส เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง
3.สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีฤทธิ์เผาไหม้หรือทำลายผิวหนัง นอกจากนี้ยังทำลายระบบทางเดินหายใจได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์
น้ำยาที่มีสารฟอกขาว ฯลฯ
4.สารที่ระเบิดได้ หมายถึง สารที่อาจระเบิดได้เมื่อถูกการเสียดสีหรือโดนความร้อน เช่น ดอกไม้ไฟ กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ
5.สารออกซิไดซ์ หมายถึง สารที่เร่งการติดไฟสามารถทำให้ออกซิเจนออกมาเร่งการลุกไหม้ เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟ หรือสารที่ติดไฟง่าย
อาจก่อให้เกิดการติดไฟขึ้น เช่น สารเร่งดอกลำไย (มีส่วนผสมของโซเดียมคลอเรต)
6.สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง สารที่เมื่อปล่อยสู่สภาพแวดล้อมจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทันที
เช่น สารกำจัดศัตรูพืช เราสามารถสังเกตสัญลักษณ์ด้านข้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการจัดการหรือจัดเก็บและแยกขยะก่อนทิ้งได้ดังนี้


table bin

ตาราง : แสดงสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้อันตราย และประเภทความอันตราย 

ที่มา: http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=547&section=30&issues=26

การจัดการกับขยะพิษอย่างง่าย
1.ลดปริมาณการใช้สิ่งของอันตรายในบ้าน เพื่อจะได้มีของเสียที่ต้องรวบรวมไปกำจัดในปริมาณที่น้อยลง
2.แยกของเสีย หรือของอันตรายออกจากขยะทั่วไป ถ้าของเสียเหล่านั้นเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกัน เพราะอาจทำปฏิกิริยากันได้

แหล่งอ้างอิง:
คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายในสำนักงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=547&section=30&issues=26

เรียบเรียงโดย: นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง

Published in บทความ

มลภาวะทางอากาศมีผลกับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 

        นักวิจัยจากประเทศแคนาดาพบว่าสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเกิดจากมลพิษทางอากาศ
Sciencedaily รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย Alberta ในประเทศแคนาดา
ซึ่งเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างปี ค.ศ.2004 – 2011 รวมระยะเวลา 7 ปี พบว่าทารกของหญิงตั้งครรภ์ที่สูดดมสารประกอบอินทรีย์และโลหะหนักในอากาศจะเสี่ยง
กับการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยสารอันตรายดังกล่าว ได้แก่ benzene, butadiene, carbon disulphide, chloroform, ethylene oxide, hexachlorobenzene, tetrachloroethane, methanol, sulphur dioxide, toluene, ตะกั่ว, ปรอท และ แคดเมียม ซึ่งในปี ค.ศ.2006 มีมาตรการควบคุมการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมในประเทศแคนาดา จำนวนเด็กทารกซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกลับมีจำนวนลดลง นักวิจัยจึงสรุปว่ามลภาวะทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ในทารก

       อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันนักวิจัยได้รับข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองและภาคเอกชน โดยยังขาดข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบเรื่องมลภาวะทางอากาศจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง

ภาพจาก http://www.freedigitalphotos.net/images/agree-terms.php?id=10068567
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131117155456.htm
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/ns_academic/56/04/Heart_disease.html