อพวช.นำทีมคณะเยาวชนไทย 92 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช). กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกเเยาวชนไทยที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 92 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน Japan – East Asia Network of exchange for Student and Youth (JENESYS 2.0 ) ภายใต้เการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 11 มีนาคม 2557
โดยการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความทันสมัยของเทคโนโลยีผ่านการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (home stay) และการทำworkshop เพื่อรวบรวมความรู้และความประทับใจที่ได้จากโครงการ พร้อมทั้งได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงประจำชาติที่นักเรียนทุกคนเตรียมกันไปด้วย โดยครั้งนี้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 46 คน ตามเนื้อหาที่สนใจ คือ กลุ่มที่สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศ ได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ณ กรุงโตเกียว และ เมือง ซุกูบะ เมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย นายเอกพงศ์ ศรีเปารยะ นักวิชาการ อพวช. ,นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง นักวิชาการ อพวช.,นายสุพจน์ สุทธิรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย อาจารย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อีกกลุ่มเป็นนักเรียน จำนวน 46 คน ที่สนใจด้านการผลิตนวัตกรรมต่างๆ เดินทางไปยังเมืองซับโปโร จังหวัดฮอกไกโด เมืองที่จะเผชิญกับอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปีทำให้จำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆมากมาย นำทีมโดยนางนันทิดา ศรีเปารยะ นักวิชาการ อพวช.,นายจิรพล ระวังการ วิทยากร อพวช.,นางสวามิตรี พรหมยศ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
ผลจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีค่าพร้อมทั้งความประทับใจ ที่พร้อมจะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศต่อไป