brochure ActivityCenter60

 ประกาศผลการตัดสินประกวดกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2560

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา>>Click

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา>>Click

ผลการประกวดวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ >> Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขากายภาพ>>Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาชีวภาพ >>Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click

ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ>> Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ>> Click
ผลการประกวดโครงงานฯ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>> Click

ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา>> Click

 

**************************************************************** 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2560

New icons 05รายชื่อผู้เข้าการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

New icons 05รายชื่อผู้เข้าการแข่งขันกระบวนการปัญหาทางวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

New icons 05กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์>>ClickNew icons 05

  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ >>Click
    การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา >>Click
   การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา >>Click
    การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น >>Click
   การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>Click


  การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขากายภาพ  >>Click
   การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาชีวภาพ >>Click
   การประกวดโครงงานฯ ระดับม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click
   แบบตอบรับการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ต้น >>Click
   กำหนดการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ต้น >>Click

 

  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ >>Click
  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ >>Click
  การประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์>>Click
  แบบตอบรับการประกวดโครงงาน ระดับ ม.ปลาย >>Click
  กำหนดการการประกวดโครงงานฯ ระดับ ม.ปลาย >>Click

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับประถมศึกษา>>Click
  แบบตอบรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับประถมศึกษา >>Click
  กำหนดการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา >>Click

****************************************************************

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน 
1 .การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ >>Click
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ >>Click
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ >>Click
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย >>Click
5. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ >>Click
6. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ >>Click

****************************************************************

โอกาส สำหรับคนเก่งมาถึงแล้ว
อพวช.ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ทุกกิจกรรมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่ http://www.scisoc.or.th/sciweek

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.th

ประกาศรายชื่อเยาวชน 11 ทีมผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Young Thai Ambassadors 2017<<click
การเตรียมตัวเข้าค่าย <<click
แบบตอบรับเข้าค่าย<<click กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มี.ค.60 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (Young Thai Science Ambassador 2017) ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม
ฝึกทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวิทยากรชื่อดัง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้  ภายในค่ายใันวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ อพวช.
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม" จำนวน 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เยอรมนี 
และผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาตร์ดีเด่น" จำนวน 3 ทีม จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งงานเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้ามาร่วมรับการคัดเลือกในหัวข้อ
"Mega Crisis" มหาวิกฤตภัยดาวโลก มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง
และสอบถามเพื่มเติมได้ที่ 02 5779999 ต่อ 1478 

รายละเอียดเพิ่มเติม

mega1

Mega Crisis Ver_1 >> https://youtu.be/a3uy-9rziIw 

 

 

 

mega2

 Mega Crisis Ver_2>>https://youtu.be/d_NC1GYwJ_k

 

 

 

 

mega3

Mega Crisis Ver_3>>  https://youtu.be/niUF6FlMqa0

 

 

 

 

mega4

Mega Crisis Ver_4>>https://youtu.be/BCAbso3VUxg

 

mega5

Mega Crisis Ver_5>>https://youtu.be/c-Gm7dRh5GY

 

 

 

 mega6

 

Mega Crisis Ver_6>>https://youtu.be/AZP_gJREXHs

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในค่าย

1Z0A48421Z0A5932

1Z0A52401Z0A5488

mg1437 

 mg1378mg1422

mg0368

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 

img3911

ytsa2017editIMG 6383

ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วันสำหรับครอบครัว (Science Family Day Camp)

ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยค่ายวิทยาศาสตร์กับ อพวช. รูปแบบใหม่สำหรับครอบครัว
ที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองและน้องๆ จะได้เรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน

สถานที่จัดกิจกรรม อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้ ค้นพบและสนุกกับเรื่องราวด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตะลุยโลกมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ และกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ อย่างง่ายด้วยตนเอง

ครอบครัว: ผู้ปกครองและเด็กจำนวนไม่เกิน 4 คนต่อครอบครัว

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 ครอบครัว/ค่าย

ครั้งที่ ค่าย วันที สถานที่
1
ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ วันอาทิตที่ 3 กรกฎาคม 2559

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

คลองห้า ปทุมธานี

2 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

true

 โครงการค่ายเยาวชนทรู

 “สร้างสรรคชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้"

อพวช. ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายเยาวชนทรู "สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้"
เพื่อสร้างจิตสำนักใหม่ร่วมกันด้วยการเริ่มต้นเป็นผุ้ให้มากกว่าผู้ขอ...หรือรอที่จะรับเพียงฝ่ายนเดียว เพื่อให้เกิดแรง
กระเพื่อมของการให้จนเกิดเป็นสำนึกและคุณธรรมในใจ เกิดภูมิคุ้มกันความดีที่เริ่มต้นจากตัวเอง ขยายผลของการให้
สู่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นห่วงโซ่ของการให้เพื่อส่วนรวม ให้ทุกชีวิตได้สร้างความสุข และนำ
กำลังความสามารถไปพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป กับโครงการค่าย
เยาวชนทรูประจำปี 2557 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่าแสน
บาท และโรงเรียนได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 โดยให้ส่งแนวคิด รูปแบบโครงการ
และแผนการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” เพื่อรับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีม
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์ความดี กับวิทยากรเก่งๆ มากมาย ณ อพวช.และ10 โครงการ
ที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจริง ซึ่งทรูวิชั่นส์จะเดินทางไปบันทึกภาพ
กิจกรรมเพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ และตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป

 

 

อพวช.นำทีมคณะเยาวชนไทย 92 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช). กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกเเยาวชนไทยที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 92 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน Japan – East Asia Network of exchange for Student and Youth (JENESYS 2.0 ) ภายใต้เการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 11 มีนาคม 2557
โดยการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความทันสมัยของเทคโนโลยีผ่านการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (home stay) และการทำworkshop เพื่อรวบรวมความรู้และความประทับใจที่ได้จากโครงการ พร้อมทั้งได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงประจำชาติที่นักเรียนทุกคนเตรียมกันไปด้วย โดยครั้งนี้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 46 คน ตามเนื้อหาที่สนใจ คือ กลุ่มที่สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศ ได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ณ กรุงโตเกียว และ เมือง ซุกูบะ เมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย นายเอกพงศ์ ศรีเปารยะ นักวิชาการ อพวช. ,นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง นักวิชาการ อพวช.,นายสุพจน์ สุทธิรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย อาจารย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อีกกลุ่มเป็นนักเรียน จำนวน 46 คน ที่สนใจด้านการผลิตนวัตกรรมต่างๆ เดินทางไปยังเมืองซับโปโร จังหวัดฮอกไกโด เมืองที่จะเผชิญกับอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปีทำให้จำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆมากมาย นำทีมโดยนางนันทิดา ศรีเปารยะ นักวิชาการ อพวช.,นายจิรพล ระวังการ วิทยากร อพวช.,นางสวามิตรี พรหมยศ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
ผลจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีค่าพร้อมทั้งความประทับใจ ที่พร้อมจะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศต่อไป