วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560 16:52

Workshop “Space Education for Educators”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Space Education for Educators” (การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ)
17 – 18 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี

     อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ หรือ Space Education Awareness ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชน ให้มีความสนใจและเกิดแรงบัลดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต จึงได้ร่วมกับ Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Space Education for Educators (การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ)” ให้กับครู และบุคลากรด้านการศึกษา ขึ้น เพื่อสนับสนุนศักยภาพด้านการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทย

ปิดลงทะเบียนแล้ว

 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1412 (บุรวัชร์)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ :
1. เมื่อได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ทาง อพวช.จะติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์
ให้กับผู้เข้าสัมมนาที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เท่านั้น
2. ค่าธรรมเนียมรวม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าที่พักแล้ว และไม่สามารถขอเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้เมื่อทำการโอนแล้ว

Published in คาราวาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Dr. Stuart Kohlhagen ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพันธมิตร ศูนย์ Questacon ประเทศออสเตรเลีย บรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนกับการสนับสนุน STEM Education” ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อหวังให้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจและจุดประกายการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ (ซายมือ) รองผู้อำนวยการ อพวช. และนางกรรณิการ์ เฉิน (ขวามือ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. ให้การต้อนรับ