วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 17:23

สัมมนา เรื่อง “Science and Governance of Solar Radiation Management

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่ายได้พยายามหาวิธีลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด รวมถึงการหาวิธีรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จึงร่วมกับ Solar Radiation
Management Governance Initiative (SRMGI) และ Stockholm Environment Institute (SEI) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “Science and Governance
of Solar Radiation Management” ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
โปรดสำรองที่นั่ง โทร. 02-577-9999 ต่อ 1441 (เกศวดี) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลด >>รายละเอียดและกำหนดการสัมมนาฯ 

ประกาศรายชื่อเยาวชน 11 ทีมผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Young Thai Ambassadors 2017<<click
การเตรียมตัวเข้าค่าย <<click
แบบตอบรับเข้าค่าย<<click กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 มี.ค.60 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2560 (Young Thai Science Ambassador 2017) ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม
ฝึกทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวิทยากรชื่อดัง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้  ภายในค่ายใันวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ อพวช.
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม" จำนวน 2 ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เยอรมนี 
และผู้ที่ได้รับรางวัล "นักสื่อสารวิทยาศาตร์ดีเด่น" จำนวน 3 ทีม จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งงานเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้ามาร่วมรับการคัดเลือกในหัวข้อ
"Mega Crisis" มหาวิกฤตภัยดาวโลก มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง
และสอบถามเพื่มเติมได้ที่ 02 5779999 ต่อ 1478 

รายละเอียดเพิ่มเติม

mega1

Mega Crisis Ver_1 >> https://youtu.be/a3uy-9rziIw 

 

 

 

mega2

 Mega Crisis Ver_2>>https://youtu.be/d_NC1GYwJ_k

 

 

 

 

mega3

Mega Crisis Ver_3>>  https://youtu.be/niUF6FlMqa0

 

 

 

 

mega4

Mega Crisis Ver_4>>https://youtu.be/BCAbso3VUxg

 

mega5

Mega Crisis Ver_5>>https://youtu.be/c-Gm7dRh5GY

 

 

 

 mega6

 

Mega Crisis Ver_6>>https://youtu.be/AZP_gJREXHs

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในค่าย

1Z0A48421Z0A5932

1Z0A52401Z0A5488

mg1437 

 mg1378mg1422

mg0368

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 

img3911

ytsa2017editIMG 6383

แนวคิดในการจัดงาน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น
สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก
เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานในปี 2561 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วันเวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ 16-26  สิงหาคม 2561
เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี

 

นิทรรศการประกอบด้วย

1. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. นิทรรศการกลาง
นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและเยาวชน โดยในปี 2561 มีนิทรรศการพิเศษ อาทิ

 • นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ Disruptive Technology
 • นิทรรศการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Data Literacy
 • นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม Waste global challenge
 • นิทรรศการด้านอาหารและสุขภาพ Food and Health
 • นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ Miracle of Science
 • นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Engineering space

3. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

 • กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน
 • กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ
 • กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน
  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • การประกวดแข่งขันตอบปัญหา มอบรางวัล

4. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ
  ของประเทศ จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม
 • ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ
 • โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
 • ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย
 • ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย
 • การเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น

5. การประชุม สัมมนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศและภูมิภาค 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารการจองเข้าชม อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันศุกร์, 20 มีนาคม 2558 00:00

The science of meditation

การนั่งสมาธิไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจสงบ แต่ยังส่งผลดีกับร่างกายอีกด้วย เช่น ช่วยให้ร่างกายทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้น ช่วยลดความเครียด เพิ่มเนื้อเยื่อสีเทาในสมอง ซึ่งเกึ่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพิ่มจำนวนแอนติบอดี้ และช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ (telomere เป็นส่วนปลายของ DNA ช่วยปกป้อง DNA จากการถูกทำลาย)

อ่านข่าวเต็ม

Published in science news round-up

 

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 (Science Film Festival 2014)
โดยในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม นี้ ปีนี้พบกับหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่ออนาคต” เตรียมพบกับภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์หลากหลายเรื่องจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 12 ประเทศ อาทิเช่น ภาพยนตร์เรื่อง “ความลับเสียงร้องของมนุษย์”
จากประเทศออสเตรเลีย ที่เล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกแบบให้มนุษย์สามารถส่งเสียงออกมาได้ ซึ่งต้องผ่าน
วิวัฒนาการกว่า 200,000 ปี เปรียบเทียบกับความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการใช้คอมพิวเตอร์เลียนแบบเสียงของมนุษย์
เพื่อพัฒนาการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตในอนาคต นอกจากนี้แล้วยังมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มีสถานที่จัดฉาย 2 แห่ง คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จ.ปทุมธานี
และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ 

สามย่าน สำรองที่นั่ง โทร. 02-577-9999 ต่อ 2108 หรือ 2109

ตารางฉายภาพยนตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5 click
ตารางฉายภาพยนตร์  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรี สแควร์ click 
คู่มือและรายละเอียดภาพยนตร์ click

 

หนึ่งปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว และความสูญเสีย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้เรียบเรียงข่าววิทยาศาสตร์ในแต่ละเดือน ที่ได้รับการนำเสนอโดยสำนักข่าว BBC ซึ่งได้จัดข่าววิทยาศาสตร์เด่นแห่งเดือนของปี 2012 เอาไว้อย่างน่าสนใจ และหลายข่าวทางศูนย์ได้เสนอเป็นภาษาไทยไปบ้างแล้ว ลองมาไล่เรียงกันดูสักนิดว่าข่าววิทยาศาสตร์เด่นของแต่ละเดือนนั้นตรงใจท่านผู้อ่านบ้างไหม

เดือนมกราคม
ความสำเร็จในการวิจัยสเต็มเซลล์โดยทดลองผสมเซลตัวอ่อนของลิงรีรัสที่แตกต่างกันถึง 6 ตัว จากการทดลองได้ลูกลิงซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงและเซลตัวอ่อนไม่ได้หลอมรวมพันธุ์กรรมกัน แต่เซลตัวอ่อนแต่ละอันได้พัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ เพราะฉะนั้นลูกลิงนี้จึงมีลักษณะพันธุ์กรรมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละอวัยวะ การทดลองดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16427873

กุมภาพันธ์
ข่าวนักวิจัยพบข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปเรื่องอนุภาค “neutronos” ซึ่งจากงานวิจัยของ Opera ประเทศอิตาลี รายงานไว้เมื่อปี 2554 ว่าเป็นอนุภาคที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง โดยนักวิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดลองใน 2 ประเด็น คือ การจับเวลา และการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17139635

มีนาคม
องค์การนาซ่าค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีธารน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวพุธ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17470151

เมษายน
นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการวิจัยอนุภาค Higgs ว่าเข้าใกล้คำอธิบายมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17695944

พฤษภาคม
1. องค์การนาซ่าประกาศว่าเข้าสู่ยุคใหม่ในการสำรวจอวกาศ โดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจัดทำโครงการสำรวจอวกาศโดยเดินทางไปยังสถานีอวกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18154937
2. นักวิจัยสามารถทำให้หนูที่เป็นอัมพาตสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยการฉีดสารเคมีเข้าไขสันหลัง และกระตุ้นด้วยไฟฟ้า นำไปสู่การพัฒนาเพื่อรักษาในมนุษย์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/health-18257077

มิถุนายน
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลกเรียงตัวในแนวเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17745366

กรกฎาคม
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารกระตุ้นในงานโอลิมปิค 2012 ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ นับเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเริ่มมีการทบทวนคำจำกัดความของสารกระตุ้นใหม่เนื่องจากปัจจุบันคำจำกัดความของการตรวจสารกระตุ้นยังไม่รวมถึงสารเคมีบางชนิดที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มากขึ้น ซึ่งการกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดแดงมีผลให้สมรรถภาพของร่างกายแข็งแรงขึ้นเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16630588

สิงหาคม
ข่าวการเสียชีวิตของ นีล อาร์มสตรอง มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=306:ร่วมอาลัยแด่บุรุษผู้เป็นตำนาน-นีล-อาร์มสตรอง&Itemid=719

กันยายน
ข่าวน้ำแข็งที่บริเวณอาร์กติก (แถบขั้วโลกเหนือ) น้อยที่สุดเป็นปรากฏการณ์ ทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลด้วยดาวเทียม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=325:นักวิทยาศาสตร์เตือน-น้ำแข็งอาร์กติกละลายอย่างรวดเร็วทำลายสถิติ&Itemid=719

ตุลาคม
1. ข่าวประกาศผลรางวัลโนเบลโดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 3 สาขาได้แก่
    1. สาขาการแพทย์ ได้แก่ Prof John Gurdon และ Shinya Yamanaka
ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=372:ประกาศแล้วรางวัลโนเบล-2012-สาขาการแพทย์และสาขาฟิสิกส์&Itemid=719
    2. สาขาการเคมี ได้แก่ Robert Lefkowitz และ Brian Kobilka
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=377:รางวัลโนเบล-สาขาเคมี-ประจำปี-คศ-2012&Itemid=719
    3. สาขาฟิสิกส์ ได้แก่  Serge Haroche และ David Wineland
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=372:ประกาศแล้วรางวัลโนเบล-2012-สาขาการแพทย์และสาขาฟิสิกส์&Itemid=719
2. ข่าวปฏิบัติการสุดขั้ว ดิ่งพสุธาจากขอบอวกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nsm.or.th/nsm2012/index.php?option=com_k2&view=item&id=376:ปฏิบัติการสุดขั้ว-ดิ่งพสุธาจากขอบอวกาศ&Itemid=719

พฤศจิกายน
ข่าวการละลายของแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 11 มิลลิเมตรในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20543483

ธันวาคม
การประชุมสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยที่ประชุมมีมิติให้กลุ่มประเทศร่ำรวยจ่ายค่าชดเชยให้กับกลุ่มประเทศยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20653018
หวังว่าทุกท่านคงจะยังติดตามข่าวจากทางศูนย์ฯ ต่อไปในปี 2556 ซึ่งทางศูนย์ฯก็จะนําเสนอข่าวที่น่าสนใจสู่หน้าจออย่างเช่นเคย และคอยพบกับผลงานใหม่ๆที่ทาง ศูนย์ฯจะนําเสนอต่อไปอีกมากมายในปีใหม่นี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มา http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20214928