วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558 00:00

Bearded dragons switch sex in the heat

Published in science news round-up

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดทำโครงการ “การสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนด้วยการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ” ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารและสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ ผ่านสื่อการเรียนการสอน และฐานข้อมูล online และเพื่อสนับสนุนครู-อาจารย์ ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น” ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ สำหรับเขตภาคใต้ กำหนดจัดการสัมมนาฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องทานตะวัน (SC1346)       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง