วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560 16:52

Workshop “Space Education for Educators”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Space Education for Educators” (การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ)
17 – 18 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี

     อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ หรือ Space Education Awareness ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชน ให้มีความสนใจและเกิดแรงบัลดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต จึงได้ร่วมกับ Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Space Education for Educators (การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ)” ให้กับครู และบุคลากรด้านการศึกษา ขึ้น เพื่อสนับสนุนศักยภาพด้านการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทย

ปิดลงทะเบียนแล้ว

 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1412 (บุรวัชร์)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ :
1. เมื่อได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ทาง อพวช.จะติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์
ให้กับผู้เข้าสัมมนาที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เท่านั้น
2. ค่าธรรมเนียมรวม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าที่พักแล้ว และไม่สามารถขอเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้เมื่อทำการโอนแล้ว

Published in คาราวาน
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 17:23

สัมมนา เรื่อง “Science and Governance of Solar Radiation Management

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และมีหลายฝ่ายได้พยายามหาวิธีลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด รวมถึงการหาวิธีรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เล็งเห็นถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จึงร่วมกับ Solar Radiation
Management Governance Initiative (SRMGI) และ Stockholm Environment Institute (SEI) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “Science and Governance
of Solar Radiation Management” ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
โปรดสำรองที่นั่ง โทร. 02-577-9999 ต่อ 1441 (เกศวดี) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลด >>รายละเอียดและกำหนดการสัมมนาฯ